آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

سردبير : دکتر امین علیزاده
ويراستار : دکتر حسین انصاری دکتر ابراهیم پذیرا، دکتر حسین دهقانی سانیچ، ،دکتر حسین شریفان ،دکتر فریبرز عباسی ،دکتر امین علیزاده ، دکتر علی اصغر قائمی ، دکتر بیژن قهرمان ، دکتر سید محمد کاشفی پور ، دکتر عبدالمجید لیاقت ، دکتر علی اصغر منتظر ، دکتر سید فرهاد موسوی دکتر سید مجید میر لطیفی
نشاني : مشهد- دانشگاه فردوسي مشهد- انجمن آبياري و زهكشي ايرانسامانه مديريت مجلات, تهران – خيابان كريمخان زند نبش شهيد عضدي(آبان شمالي) ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي. طبقه دوم اتاق ۲۰۱news.iaid@gmail.com

ليست شمارگان