پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري

پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري

سردبير : دكتر سيروس عالي پور
ويراستار : حكيم سحاقي
وب سايت : http://ijndibs.com/
نشاني : اهواز، شهرستان شادگان، خيابان امام خميني (ره)، انتهاي كوچه مقابل بانك صادرات، دفتر مجله پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري
شماره تماس : 061-53724498

ليست شمارگان