فصلنامه راهبردهاي مديريت در نظام سلامت

فصلنامه راهبردهاي مديريت در نظام سلامت

سردبير : دكتر محمد امين بهرامي
وب سايت : http://mshsj.ssu.ac.ir/
ISSN : 2476-6879
ISSN Online : 2538-1563
نشاني : يزد، ميدان عالم، بلوار شهداي گمنام، پرديس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت، دفتر مجله راهبردهاي مديريت در نظام سلامت كدپستي: 8915173160، پست الكترونيك: editormshsj.ssu.ac.ir
شماره تماس : 03538209142

ليست شمارگان