راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان)

راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان)

سردبير : دكتر الهام بوشهري
ويراستار : دكتر نادره نادري
وب سايت : http://dsme.hums.ac.ir
ISSN : 2383-2185
نشاني : بندرعباس، خيابان جمهوري اسلامي، ضلع شرقي بيمارستان شهيد محمدي، ساختمان معاونت آموزشي، مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، دفتر مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، Email: dsme@hums.ac.ir
شماره تماس : 076-33335013

ليست شمارگان