علوم دارويي (دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

علوم دارويي (دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

سردبير : Alireza Garjani
ISSN : 1735-403X
ISSN Online : 2383-2886
نشاني : Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences, Daneshgah St, Tabriz, Iran. P.O.Box: 14766-51664, E-mail: Pharm.sci.tabriz@gmail.com
شماره تماس : 041-33372258

ليست شمارگان