مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)

مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)

سردبير : دكتر محمد رضا پاليزوان
ويراستار : بهزاد قربان زاده
وب سايت : http://amuj.arakmu.ac.ir
ISSN : 1735-5338
نشاني : اراك، سردشت، ميدان بسيج، مجتمع آموزشي پرديس، دانشگاه علوم پزشكي اراك، دفتر مجله دانشگاه، كد پستي 3848176941، نمابر: 34173548-086، پست الكترونيكي: journal@arakmu.ac.ir) amujournal@yahoo.com)
شماره تماس : 086-34173517, 34173502-7

ليست شمارگان