آسيب شناسي گفتار و زبان

آسيب شناسي گفتار و زبان

سردبير : هاشم شمشادي
وب سايت : http://ijslp.uswr.ac.ir/
ISSN : 2345-4369
نشاني : تهران، اوين، خيابان كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ساختمان ش 2، گروه آموزش گفتار درماني، نمابر: 22180043-021 ، shemshadiihotmail.com
شماره تماس : 66935997- 22180043- 021

ليست شمارگان