پژوهش در بهداشت محيط

پژوهش در بهداشت محيط

سردبير : دكتر علي اصغر نجف پور
وب سايت : http://jreh.mums.ac.ir/
ISSN Online : 2423-5202
نشاني : مشهد ـ خيابان دانشگاه ـ بين دانشگاه 16 و 18 -دانشكده بهداشت- دفتر مجله پژوهش در بهداشت محيط، آدرس ايميل: jreh@mums.ac.ir
شماره تماس : 051-38535920

ليست شمارگان