مجله علوم پزشكي صدرا

مجله علوم پزشكي صدرا

سردبير : Gholam Reza Hatam
وب سايت : http://sadramj.ir/smj
ISSN : 2322-4339
نشاني : Email: sadramj.sums@gmail.com, sadramj.sums@gmail.com
شماره تماس : 09177014861

ليست شمارگان