مهندسي بهداشت حرفه اي

مهندسي بهداشت حرفه اي

سردبير : دكتر فرشيد قرباني شهنا
وب سايت : http://johe.umsha.ac.ir
ISSN : 2383-336X
ISSN Online : 2383-3378
نشاني : همدان، بلوار شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشكي همدان، دانشكده بهداشت، دفتر مجله مهندسي بهداشت حرفه اي، دورنگار: 08138380509، پست الكترونيك: johe@umsha.ac.ir
شماره تماس : 0813-8380090, 0811-8380090

ليست شمارگان