مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

سردبير : دكتر بنفشه غرايي
ويراستار : الهام اشتاد، مريم ايزدي
وب سايت : http://ijpcp.iums.ac.ir
ISSN : 1735-4315
ISSN Online : 2228-7515
نشاني : تهران، خيابان ستارخان، خيابان نيايش، دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان- انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان- كدپستي:1445613111، ijpcp@journals.iums.ac.ir
شماره تماس : 021-66506899

ليست شمارگان