فصلنامه آموزش پزشكي و توسعه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين

فصلنامه آموزش پزشكي و توسعه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين

سردبير : محمدعلي زحل
ويراستار : دكتر زهره يزدي
ISSN : 2008-9260
نشاني : قزوين، بلوار شهيد باهنر، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين، معاونت آموزشي دانشگاه، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، دفتر فصلنامه آموزش پزشكي و توسعه كد پستي: 3419759811 نمابر:3359503-0283 ، ايميل : edc@qums.ac.ir
شماره تماس : 0283-3359503

ليست شمارگان