پرستار و پزشك در رزم

پرستار و پزشك در رزم

سردبير : دكتر وحيد دنيوي
ويراستار : دكتر علي اكبر نقوي مقدم
وب سايت : http://npwjm.ajaums.ac.ir
نشاني : لويزان ابتداي بلوار نيروز زميني، اداره بهداشت و درمان نزاجا- مديريت آموزش و پژوهش، پست الكترونيك مجله: npwjm@ajaums.ac.ir
شماره تماس : 021-22965695

ليست شمارگان