مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

سردبير : دكتر معصومه آقا محمدي، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، اردبيل،ايران
ويراستار : دكتر مجتبي اماني، استاد دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، اردبيل، ايران
ISSN : 2228-6799
ISSN Online : 2322-3391
نشاني : اردبيل، بزرگراه شهدا، مابين چهارراه حافظ و پل سعدي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، كد پستي/ 51147-56157، دورنگار: 33728004-045، ohc.journal@arums.ac.ir ،ard.hc.journal@gmail.com
شماره تماس : 045-33717137

ليست شمارگان