مجله بهداشت در عرصه، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مجله بهداشت در عرصه، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سردبير : دكتر احمدرضا يزدانبخش
ويراستار : مهندس محمد رنجبريان
ISSN : 2322-5130
ISSN Online : 2383-1375
نشاني : تهران _ اوين _ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي _ دانشكده بهداشت ، كدپستي: 1983535511 ، پست الكترونيكي : jhf@sbmu.ac.ir
شماره تماس : 021-22431994

ليست شمارگان