سلامت و بهداشت اردبيل

سلامت و بهداشت اردبيل

سردبير : دكتر فرهاد پورفرضي
ويراستار : دكتر ناطق عباسقلي زاده
ISSN : 2382-9710
ISSN Online : 2382-9737
نشاني : اردبيل،خيابان دانشگاه، بالاتر از درياچه شورابيل، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، دفتر مجله دانشكده بهداشت (سلامت و بهداشت)، كد پستي: 5618953141، فكس: 33512004-045
شماره تماس : 045-33513428

ليست شمارگان