فصلنامه بهداشت و ايمني كار

فصلنامه بهداشت و ايمني كار

سردبير : دكتر فريده گلبابايي
ويراستار : مهندس پگاه امير ديواني
وب سايت : http://jhsw.tums.ac.ir
ISSN : 2251-807X
ISSN Online : 2383-2088
نشاني : دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه بهداشت حرفه اي، دفتر انجمن علمي بهداشت كار ايران.، صندوق پستي: 119/13155، نمابر: 88992665، ايميل: joohas@yahoo.com
شماره تماس : 021-88992664

ليست شمارگان