فصلنامه حسابداري سلامت

فصلنامه حسابداري سلامت

سردبير : دكتر غلامحسين مهدوي
ويراستار : دكتر غلامحسين مهدوي، خانم مريم نورنمايي
وب سايت : http://jha.sums.ac.ir
ISSN : 2252-0473
نشاني : شيراز، بلوار زند، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز، طبقه دوم، دفتر فصلنامه حسابداري سلامت.، كد پستي: 14336- 71348 ، رايانامه: jha@sums.ac.ir و sums_jha@yahoo.com
شماره تماس : 071-32122149, 071-32122180

ليست شمارگان