مديريت ارتقاي سلامت

مديريت ارتقاي سلامت

سردبير : دكتر فريده يغمايي
ويراستار : دكتر فريده يغمايي
وب سايت : http://www.jhpm.ir
ISSN : 2251-8614
ISSN Online : 2251-9947
نشاني : تهران- ميدان توحيد- دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران- دفتر انجمن علمي پرستاري ايران، پست الكترونيكي: info@jhpm.ir
شماره تماس : 021-66592535

ليست شمارگان