مجله پرستاري و مامايي جامع نگر

مجله پرستاري و مامايي جامع نگر

سردبير : دكتر صديقه پاك سرشت
ويراستار : شهلا اسيري، مريم نيكنامي
وب سايت : http://hnmj.gums.ac.ir
ISSN : 2251-8460
ISSN Online : 2252-0112
نشاني : رشت – بزرگراه شهيد بهشتي – خيابان دانشجو – دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت-دفتر مجله علمي پژوهشي پرستاري و مامايي جامع نگر، كدپستي: 39841-41469، صندوق پستي: 1873- 41635، نمابر: (33550097)(13)(98)، Holisticnmj@gmail.com
شماره تماس : 013-33553202

ليست شمارگان