مجله فيزيك و مهندسي پزشكي

مجله فيزيك و مهندسي پزشكي

سردبير : K Vessal
ويراستار : F Mehdipour
وب سايت : http://www.jbpe.org
ISSN Online : 2251-7200
نشاني : Department of Medical Physics, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. , Postal code: 71348-45794, Email: alireza.mehdizadeh@gmail.com

ليست شمارگان