علوم غذايي و تغذيه

علوم غذايي و تغذيه

سردبير : مريم قراچورلو
ويراستار : تهران - ميدان پونك - انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني – به سمت حصارك – دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات- ساختمان ابن سينا - دانشكده علوم و مهندسي صنايع غذايي، كدپستي: 1477893855، Email:ftn@srbiau.ac.ir
وب سايت : http://jftn.srbiau.ac.ir/
ISSN : 2008-0123
ISSN Online : 2423-8155
شماره تماس : 021-44868535-60

ليست شمارگان