سالمند- مجله سالمندي ايران

سالمند- مجله سالمندي ايران

سردبير : دكتر مهشيد فروغان
وب سايت : http://salmandj.uswr.ac.ir/
ISSN : 1735-806X
نشاني : تهران، اوين، بلوار دانشجو، انتهاي بن بست كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دفتر فصلنامه سالمند، فكس: 22180077، پست الكترونيك : salmand2010@gmail.com
شماره تماس : 021-22180077

ليست شمارگان