مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي( دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان)

مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي( دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان)

سردبير : دكتر غلام رضا محمودي
ويراستار : دكتر مهناز مدانلو
ISSN : 1735-868x
نشاني : گرگان – كيلومتر 2 جاده گرگان به ساري – ابتداي جاده شصت كلا-دانشگاه علوم پزشكي گرگان( مجموعه فلسفي) دانشكده پرستاري و مامايي بويه، صندوق پستي 568-49165 ، نمابر :32425171-017، پست الكترونيكي : jbouyeh2000@yahoo.com
شماره تماس : 017-32430351

ليست شمارگان