مجله توانبخشي نوين

مجله توانبخشي نوين

سردبير : دكتر غلامرضا عليائي
ويراستار : دكتر خديجه اوتادي
ISSN : 2008-2576
ISSN Online : 2008-2584
نشاني : تهران، خيابان انقلاب، پيچ شميران، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، نمابر: 02177534133 ، پست الكترونيك: modern_rehabilitation1@tums.ac.ir
شماره تماس : 021-77644937

ليست شمارگان