مجله قلب ایران

مجله قلب ایران

سردبير : A. Hussein Tabatabaei, M.D.
ويراستار : Majid Maleki, M.D.
وب سايت : http://journal.iha.org.ir
ISSN : 1735-7306
نشاني : Iranian Heart Association: P.O. Box: 15745-1341, Tehran, I.R. Iran. E-mail: iha@rhc.ac.ir, Fax: (009821) 22048174
شماره تماس : 021-22048174

ليست شمارگان