فصلنامه بهداشت كار و ارتقاء سلامت

فصلنامه بهداشت كار و ارتقاء سلامت

سردبير : دكتر رضا جعفري
ISSN : 2588-2643
ISSN Online : 2588-3562
نشاني : يزد، ميدان عالم، بلوار شهداي گمنام، پرديس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت، دفتر مجله بهداشت كار و ارتقاء سلامت، كدپستي: 8915173160، پست الكترونيك مجله: ohhp@ssu.ac.ir
شماره تماس : 035-31492204

ليست شمارگان