دوشنبه، 1 دی 1393
كاربر مهمان | ورود
امروز:
جستجو 176
مشاهده جزئيات4
دانلود9
ديروز:
جستجو 276
مشاهده جزئيات 42
دانلود 33
 
   
 
جستجوي 129640 مقاله و 101728 متن كامل در ميان 372 مجله

جستجوي شما براي نتيجه اي در بر نداشت.

پيشنهادها:
 • به املای درست واژه ها توجه فرماييد.
  • مثال:
   جستجوي "اموزش بهداشت" نتيجه اي بدست نخواهد داد. (صحيح: آموزش بهداشت)
 • فاصله گذاري بين كلمات را رعايت كنيد.
  • مثال:
   - جستجوي "دردقفسه سينه" نتيجه اي بدنبال نخواهد داشت زيرا در سيستم جستجو "دردقفسه" يك كلمه تلقي مي شود.  (صحيح: درد قفسه سينه)
   - جستجوي "ورزش وبارداري" نتيجه اي بدنبال نخواهد داشت زيرا در سيستم جستجو "وبارداري" يك كلمه تلقي مي شود. (صحيح: ورزش و بارداري)
 • محدوديت هاي رسم الخط فارسي و تفاوت نگارش در مجلات مختلف را در نظر داشته باشيد.
  • مثال:
   اگر جستجوي شما براي "اينترلوكين" نتيجه اي نداد "انترلوكين" را نيز امتحان كنيد.
   اگر جستجوي شما براي "انتروكوك" نتيجه اي نداد "آنتروكوك"، "آنتروكك" و "انتروكك" را نيز امتحان كنيد.
 • کليد واژه های کلی تری را بيازماييد.
 • از کليد واژه‌های کمتری استفاده کنيد.
 • کليد واژه های ديگری را بيازماييد.