سه شنبه، 11 شهریور 1393
كاربر مهمان | ورود
امروز:
جستجو 246
مشاهده جزئيات103
دانلود20
ديروز:
جستجو 405
مشاهده جزئيات 130
دانلود 27
 
   
 
جستجوي 140070 مقاله و 111753 متن كامل در ميان 367 مجله

فهرست مجلات

براي مشاهده ليست شماره هاي موجود هر مجله بر روي نام آن كليك كنيد.

تعداد مجلات موجود: 367
تعداد كل شماره ها: 4569
تعداد شماره هاي موجود: 11183
درصد پوشش: 244%


# عنوان فارسي مجله Full Text عنوان انگليسي مجله #
1 (Cell Journal (Yakhteh Cell Journal (Yakhteh) 1
2 Academic Journal of Surgery Academic Journal of Surgery 2
3 Acta Medica Iranica Journal Acta Medica Iranica Journal 3
4 Anesthesiology and Pain Medicine Anesthesiology and Pain Medicine 4
5 Annals of Colorectal Research Annals of Colorectal Research 5
6 Annals of Iranian Medicine Annals of Iranian Medicine 6
7 Archives of Breast Cancer Archives of Breast Cancer 7
8 Archives of cardiovascular imaging Archives of cardiovascular imaging 8
9 Archives of Hygiene Sciences Archives of Hygiene Sciences 9
10 Archives of Iranian Medicine Archives of Iranian Medicine 10
11 Archives of Neuroscience Archives of Neuroscience 11
12 Archives of Pediatric Infectious Diseases Archives of Pediatric Infectious Diseases 12
13 Archives of Trauma Research Archives of Trauma Research 13
14 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology 14
15 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 15
16 Asian Journal of Sports Medicine Asian Journal of Sports Medicine 16
17 Avicenna Journal of Biochemistry Avicenna Journal of Biochemistry 17
18 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 18
19 Avicenna Journal of Dental Research Avicenna Journal of Dental Research 19
20 Avicenna Journal of Medical Biotechnology Avicenna Journal of Medical Biotechnology 20
21 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 21
22 Avicenna Journal of Phytomedicine Avicenna Journal of Phytomedicine 22
23 Basic & Clinical Cancer Research Journal Basic & Clinical Cancer Research Journal 23
24 Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience 24
25 Bioimpacts Bioimpacts 25
26 Biotechnology and Health Sciences Biotechnology and Health Sciences 26
27 Bulletin of Emergency & Trauma Bulletin of Emergency & Trauma 27
28 Caspian Journal of Dental Research Caspian Journal of Dental Research 28
29 Caspian Journal of Internal Medicine Caspian Journal of Internal Medicine 29
30 Chronic Disease Journal Chronic Disease Journal 30
31 Dental Hypotheses Dental Hypotheses 31
32 Educational Research in Medical Sciences Educational Research in Medical Sciences 32
33 Educational Research in Medical Sciences Journal Educational Research in Medical Sciences Journal 33
34 Electronic Physician Electronic Physician 34
35 Emergency Emergency 35
36 Future of Medical Education Journal Future of Medical Education Journal 36
37 Galen Medical Journal Galen Medical Journal 37
38 Gastroenterology and Hepatology from bed to bench Gastroenterology and Hepatology from bed to bench 38
39 Gene Cell Tissue Gene Cell Tissue 39
40 Health Promotion Perspectives Health Promotion Perspectives 40
41 Health Scope Health Scope 41
42 Hepatitis Monthly Hepatitis Monthly 42
43 International Cardiovascular Research Journal International Cardiovascular Research Journal 43
44 International Journal of Body, Mind and Culture International Journal of Body, Mind and Culture 44
45 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 45
46 International Journal of Endocrinology And Metabolism International Journal of Endocrinology And Metabolism 46
47 International Journal of Enteric Pathogens International Journal of Enteric Pathogens 47
48 International Journal of Environmental Research International Journal of Environmental Research 48
49 International Journal of Environmental Science And Technology International Journal of Environmental Science And Technology 49
50 International Journal of Fertility & Sterility International Journal of Fertility & Sterility 50
51 International Journal of hematology-Oncology and Stem Cell Research International Journal of hematology-Oncology and Stem Cell Research 51
52 International Journal of Hospital Research International Journal of Hospital Research 52
53 International Journal of Infection International Journal of Infection 53
54 International Journal of Molecular and Cellular Medicine International Journal of Molecular and Cellular Medicine 54
55 International Journal of Nano Dimension International Journal of Nano Dimension 55
56 International Journal of Nephrology and Urology International Journal of Nephrology and Urology 56
57 International Journal of Occupational and Environmental Medicine International Journal of Occupational and Environmental Medicine 57
58 International Journal of Occupational Hygiene International Journal of Occupational Hygiene 58
59 International Journal of Organ Transplantation Medicine International Journal of Organ Transplantation Medicine 59
60 International Journal of Pediatrics International Journal of Pediatrics 60
61 International Journal of Preventive Medicine International Journal of Preventive Medicine 61
62 International Journal of School Health International Journal of School Health 62
63 International nano letters International nano letters 63
64 Iranian Biomedical Journal Iranian Biomedical Journal 64
65 Iranian Endodontic Journal Iranian Endodontic Journal 65
66 Iranian Heart Journal Iranian Heart Journal 66
67 Iranian Journal of Allergy, Asthma And Immunology Iranian Journal of Allergy, Asthma And Immunology 67
68 Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 68
69 Iranian Journal of Biotechnology Iranian Journal of Biotechnology 69
70 Iranian Journal of Blood & Cancer Iranian Journal of Blood & Cancer 70
71 Iranian Journal of Cancer Prevention Iranian Journal of Cancer Prevention 71
72 Iranian Journal of Child Neurology Iranian Journal of Child Neurology 72
73 Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases 73
74 IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY 74
75 Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 75
76 Iranian Journal of Fertility & Sterility Iranian Journal of Fertility & Sterility 76
77 Iranian Journal of health And Physical Activity Iranian Journal of health And Physical Activity 77
78 Iranian Journal of Health Sciences Iranian Journal of Health Sciences 78
79 Iranian Journal of Immunology Iranian Journal of Immunology 79
80 Iranian Journal of Kidney Diseases Iranian Journal of Kidney Diseases 80
81 Iranian journal of material science and engineering Iranian journal of material science and engineering 81
82 Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas 82
83 Iranian Journal of Medical Sciences Iranian Journal of Medical Sciences 83
84 Iranian Journal of Microbiology Iranian Journal of Microbiology 84
85 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 85
86 Iranian Journal of Parasitology Iranian Journal of Parasitology 86
87 Iranian Journal of Pathology Iranian Journal of Pathology 87
88 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology 88
89 Iranian Journal of Pediatric Society Iranian Journal of Pediatric Society 89
90 Iranian Journal of Pharmaceutical Research Iranian Journal of Pharmaceutical Research 90
91 Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics 91
92 Iranian Journal of Psychiatry Iranian Journal of Psychiatry 92
93 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 93
94 Iranian Journal of Radiation Research Iranian Journal of Radiation Research 94
95 Iranian Journal of Radiology Iranian Journal of Radiology 95
96 Iranian Journal of Reproductive Medicine Iranian Journal of Reproductive Medicine 96
97 Iranian Rehabilitation Journal Iranian Rehabilitation Journal 97
98 Journal of Advances in Environmental Health Research Journal of Advances in Environmental Health Research 98
99 Journal of Archives in Military Medicine Journal of Archives in Military Medicine 99
100 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology Journal of Basic & Clinical Pathophysiology 100
101 Journal of Biodiversity and Ecological Sciences Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 101
102 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 102
103 Journal of Community Health Research Journal of Community Health Research 103
104 Journal of Comprehensive Pediatrics Journal of Comprehensive Pediatrics 104
105 Journal of Dental Materials and Techniques Journal of Dental Materials and Techniques 105
106 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 106
107 Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences And Health Services Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences And Health Services 107
108 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 108
109 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders (Formerly: Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders) Journal of Diabetes and Metabolic Disorders (Formerly: Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders) 109
110 Journal of Environmental Treatment Techniques Journal of Environmental Treatment Techniques 110
111 Journal of Family and Reproductive Health Journal of Family and Reproductive Health 111
112 Journal of Food Quality and Hazards Control Journal of Food Quality and Hazards Control 112
113 Journal of health sciences and surveillance system Journal of health sciences and surveillance system 113
114 Journal of Injury & Violence Research Journal of Injury & Violence Research 114
115 Journal of Lasers in Medical Sciences Journal of Lasers in Medical Sciences 115
116 Journal of Medical Education Journal of Medical Education 116
117 Journal of Medical Ethics and History of Medicine Journal of Medical Ethics and History of Medicine 117
118 Journal of Medical Signal and Sensors Journal of Medical Signal and Sensors 118
119 Journal of Midwifery & Reproductive health Journal of Midwifery & Reproductive health 119
120 Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences 120
121 Journal of Nursing and Midwifery Sciences Journal of Nursing and Midwifery Sciences 121
122 Journal of Ophthalmic & Vision Research Journal of Ophthalmic & Vision Research 122
123 Journal of Oral Health and Oral Epidemiology Journal of Oral Health and Oral Epidemiology 123
124 Journal of Pediatric Nephrology Journal of Pediatric Nephrology 124
125 Journal of Pediatrics Review Journal of Pediatrics Review 125
126 Journal of Periodontology & Implant Dentistry Journal of Periodontology & Implant Dentistry 126
127 Journal of Rehabilitation Sciences and Research Journal of Rehabilitation Sciences and Research 127
128 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 128
129 Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences 129
130 Journal of Skin and Stem Cell Journal of Skin and Stem Cell 130
131 Journal of The Iranian Chemical Society Journal of The Iranian Chemical Society 131
132 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 132
133 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 133
134 Medical Journal of Mazandaran Medical Journal of Mazandaran 134
135 Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Medical Journal of The Islamic Republic of Iran 135
136 Middle East Journal of Cancer Middle East Journal of Cancer 136
137 Middle East Journal of Digestive Diseases Middle East Journal of Digestive Diseases 137
138 Middle East Journal of Rehabilitation and Health Middle East Journal of Rehabilitation and Health 138
139 Nanomedicine Journal Nanomedicine Journal 139
140 Novelty in Biomedicine Novelty in Biomedicine 140
141 Nursing & Midwifery Studies Nursing & Midwifery Studies 141
142 Razavi International Journal of Medicine Razavi International Journal of Medicine 142
143 Research in Cardiovascular Medicine Research in Cardiovascular Medicine 143
144 Research in Molecular Medicine Research in Molecular Medicine 144
145 Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences 145
146 Reviews in Clinical Medicine Reviews in Clinical Medicine 146
147 Scimetr, International Journal of Medical Sciences Scimetr, International Journal of Medical Sciences 147
148 Shafa Orthopedic Journal Shafa Orthopedic Journal 148
149 Shiraz E Medical Journal Shiraz E Medical Journal 149
150 The Archives of Bone and Joint Surgery The Archives of Bone and Joint Surgery 150
151 The Iranian Journal of Cardiac Surgery The Iranian Journal of Cardiac Surgery 151
152 The Iranian Red Crescent Medical Journal The Iranian Red Crescent Medical Journal 152
153 The Journal of Tehran university Heart Center The Journal of Tehran university Heart Center 153
154 Thrita Student journal of medical sciences Thrita Student journal of medical sciences 154
155 Trauma Monthly Trauma Monthly 155
156 Urology Journal Urology Journal 156
157 Women’s Health Bulletin Women’s Health Bulletin 157
158 آموزش پرستاري Journal of Nursing Education 158
159 ابن سينا EBNESINA 159
160 ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج Armaghane-danesh, Journal of Yasuj University of Medical Sciences 160
161 اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار Asrar, Journal of Sabzevar School of Medical Sciences 161
162 اعتياد پژوهـي Research on Addiction 162
163 اعتياد و سلامت Addiction and Health 163
164 افق توسعه آموزش پزشكي Horizons of Medical Education Development 164
165 افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد Ofogh-e-danesh, Journal of Gonabad University of Medical Sciences And Health Services 165
166 المپيك Olympic 166
167 بيهوشي و درد Anesthesiology and Pain 167
168 پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي Payesh, Journal of The Iranian Institute For Health Sciences Research 168
169 پرستار و پزشك در رزم Nurse and Physician Within War 169
170 پرستاري قلب و عروق Journal Cardiovascular Nursing 170
171 پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان Journal of Research In Medical Sciences 171
172 پژوهش در علوم توانبخشي Journal of Rehabilitation Sciences 172
173 پژوهش علوم سلامت و نظامي(مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران) Annals of Military and Health Sciences Research 173
174 پياورد سلامت Payavard-e-Salamat, The Journal of Allied Medical Sciences School, Medical Sciences/Tehran University 174
175 تازه هاي علوم شناختي Advances in Cognitive Science 175
176 تحقيقات علوم رفتاري Journal of Research in Behavioural Sciences 176
177 تعالي باليني Journal of Clinical Excellence 177
178 تنفس، فصلنامه علمي بيماري هاي تنفسي، جراحي قفسه صدري، مراقبت هاي ويژه و سل Journal of Respiratory Disease, Thoracic Surgery, Intensive Care And Tuberculosis 178
179 توسعه آموزش جندي شاپور Educational Development of Jundishapur 179
180 جنتاشاپير Jentashapir 180
181 حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران The Journal of Faculty of Nursing & Midwifery 181
182 دارو، مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران Daru, Journal of Faculty of Pharmacy Tehran University of Medical Sciences 182
183 دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد Daneshvar, Scientific-research Journal of Shahed University 183
184 دنا، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) ياسوج Dena, Quarterly Journal of Yasuj Faculty of Nursing And Midwifery 184
185 دوفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation 185
186 دوماهنامه مدیریت و سياست گذاري در سلامت International Journal of Health Policy and Management 186
187 رفتارهاي پر خطر و اعتياد International Journal of High Risk Behaviors & Addiction 187
188 سالمند- مجله سالمندي ايران Salmand- Iranian Journal of Ageing 188
189 سلامت كار ايران Iran Occupational Health 189
190 سلامت و بهداشت اردبيل Health Journal of Ardabil 190
191 سلامت و محيط - فصلنامه علمي پزوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران Iranian Journal of Health and Environment 191
192 شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 192
193 طب توانبخشي The Scientific Journal of Rehabilitation Medieine 193
194 طب جنوب، فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر Iranian South Medical Journal 194
195 طب سنتي اسلام و ايران Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 195
196 طب كار Occupational Medicine 196
197 طب مكمل دانشكده پرستاري - مامائي اراك Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 197
198 طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد) Toloo e Behdasht 198
199 علوم اعصاب شفاي خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 199
200 علوم بهداشتي، فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز Quarterly Journal of Health Sciences Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences 200
201 علوم پيراپزشكي، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پيراپزشكي Paramedical Sciences, Journal of The Faculty of Paramedical Sciences 201
202 علوم دارويي (دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز) Pharmaceutical Sciences (journal of Faculty of Pharmacy) 202
203 علوم غذايي و تغذيه Journal of Food Technology & Nutrition 203
204 فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ايران Journal of Health Education and Health Promotion 204
205 فصلنامه آموزش پزشكي و توسعه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين Journal of Medical Education 205
206 فصلنامه اصول بهداشت رواني The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 206
207 فصلنامه امداد و نجات Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief 207
208 فصلنامه ايمني بيمار و ارتقاء کيفيت Journal of Patient Safety & Quality Improvement 208
209 فصلنامه بهداشت و ايمني كار Journal of Health and Safety at Work 209
210 فصلنامه بيمارستان Hospital 210
211 فصلنامه بيماري هاي پوست Iranian Journal of Dermatology 211
212 فصلنامه پرستاري ايران Iran Journal of Nursing 212
213 فصلنامه پرستاري داخلي -جراحي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان Iranian Journal Of Medical Surgical Nursing 213
214 فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري Medical Journal of Reproduction & Infertility 214
215 فصلنامه پژوهشي پژوهنده Pejouhandeh Quarterly Research Journal 215
216 فصلنامه پژوهشي توانبخشي Journal of Rehabilitation 216
217 فصلنامه پژوهشي خون Blood, The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization-research Center 217
218 فصلنامه حسابداري سلامت Quarterly Journal of Health Accounting 218
219 فصلنامه دانش و تندرستي Knowledge & Health 219
220 فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 220
221 فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 221
222 فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 222
223 فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان Journal of Clinical Psychology 223
224 فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم GENETICS IN THE 3pd MILLENNUM 224
225 فصلنامه علمي پژوهشي بهبود Behbood, The Scientific Quarterly 225
226 فصلنامه علمي- پژوهشي بيماري هاي پستان Iranian Journal of Breast Diseases 226
227 فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پزشكي The Iranian Journal of Medical Law 227
228 فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل (رستمينه) Journal of zabol university of medical sciences and health services 228
229 فصلنامه علمي پژوهشي طب انتظامي Journal of Police Medicine 229
230 فصلنامه علمي پژوهشي نوزادان ايران Iranian Journal of Neonatology 230
231 فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 231
232 فصلنامه علوم پيراپزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي Journal of Paramedical Sciences 232
233 فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران Iranian Journal of Neurology 233
234 فصلنامه گياهان دارويي Journal of Medicinal Plants 234
235 فصلنامه مديريت پرستاري Quarterly Journal of Nursing Management 235
236 فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد دانشكده پرستاري و مامايي مشهد Quarterly Journal of Evidence Based Care 236
237 فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان Feyz, Kashan University of Medical Sciences & Health Services 237
238 قرآن و طب Quarterly of Quran & Medicine 238
239 قصر باران، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل Journal of Ghasr-e-Baran, Dental School of Babol University 239
240 كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان Koomesh, Journal of Semnan University of Medical Sciences 240
241 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان Strides In Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center of Kerman University of Medical Sciences 241
242 گوارش، مجله انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران Govaresh, Iranian Association of Gastroenterology And Hepatology 242
243 ليزر پزشكي Official Journal of Iranian Center For Medical Laser 243
244 مجله آب و فاضلاب Water & Wastewater Journal 244
245 مجله اپيدميولوژي ايران Iranian Journal of Epidemiology 245
246 مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران Journal of Iranian Society of Anaesthesiology And Intensive Care 246
247 مجله انجمن چشم پزشكي ايران The Journal of The Iranian Society of Ophthalmology 247
248 مجله اورولوژي ايران The Iranian Journal of Urology 248
249 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي Iranian Journal of Medical Education 249
250 مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 250
251 مجله باليني پرستاري و مامايي Journal of Clinical Nursing and Midwifery 251
252 مجله بهداشت ايران Iranian Journal of Public Health 252
253 مجله بهداشت در عرصه، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي Journal of Health In The Field 253
254 مجله بهداشت و اپيدميولوژي و آمار زيستي Journal of Occupational Health and Epidemiology 254
255 مجله بيماري هاي كودكان ايران Iranian Journal of Pediatrics 255
256 مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري Iranian Journal of Infectious Diseases & Tropical Medicine 256
257 مجله پرستاري مراقبت ويژه Iranian Journal of Critical Care Nursing 257
258 مجله پرستاري و مامايي جامع نگر Journal of holistic nursing 258
259 مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز Nursing & Midwifery Journal 259
260 مجله پزشكي اروميه Urmia Medical Journal 260
261 مجله پزشكي خراسان شمالي Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 261
262 مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services 262
263 مجله پزشكي كوثر Kowsar Medical Journal 263
264 مجله پزشكي هسته اي ايران Iranian Journal of Nuclear Medicine 264
265 مجله پژوهش پرستاري ايران Iranian Journal of Nursing Research 265
266 مجله پژوهش در آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان Research in Medical Education, Guilan University of Medical Sciences 266
267 مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) Journal of The Shaheed Beheshti University of Medical Sciences And Health Services 267
268 مجله پژوهش دندانپزشكي Dental Research Journal 268
269 مجله پژوهشي حكيم Hakim Research Journal 269
270 مجله پوست و زيبايي Dermatology & Cosmetic 270
271 مجله پيشرفت هاي جديد آموزش پزشكي و حرفه اي گرايي Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 271
272 مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي Journal of Research in Dental Sciences 272
273 مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز Journal of Medical Research of Shiraz University of Medical Sciences 273
274 مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، فصلنامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان (طبيب شرق) Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Journal of Zahedan University of Medical Sciences (Tabib-e-shargh) 274
275 مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت Journal of Qualitative Research in Health Science 275
276 مجله تخصصي پژوهش و سلامت( مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت گناباد) Journal of Research & Health(Social Development & Health Promotion Research Center) 276
277 مجله توانبخشي نوين Journal of Modern Rehabilitation 277
278 مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي( دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان) Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery 278
279 مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران Iranian Journal of Orthopedic Surgery 279
280 مجله جراحي پلاستيك جهان World Journal of Plastic Surgery 280
281 مجله چشم پزشكي بينا Scientific Journal of The Eye Bank of I.r. Iran 281
282 مجله دارويي ايران Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 282
283 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي Journal of School of Public Health And Institute of Public Health Researches 283
284 مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي Journal of Faculty of Nursing & Midwifery of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences And Health Services 284
285 مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد Journal of Mashhad School of Nursing & Midwifery 285
286 مجله دانشكده پزشكي اصفهان Journal of Isfahan Medical School 286
287 مجله دانشكده پزشكي تهران Tehran University Medical Journal 287
288 مجله دانشكده پزشكي تهران (عنوان قديم) The Journal of Tehran Faculty of Medicine 288
289 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences 289
290 مجله دانشكده پزشكي مشهد Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences 290
291 مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان Journal of Isfahan Dental School 291
292 مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي Shahid Beheshti Medical Sciences University Journal of The Dental School 292
293 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد Journal of Mashhad Dental School 293
294 مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم Journal of Jahrom Medical School 294
295 مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) Arak Medical University Journal (Rahavard Danesh) 295
296 مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل Journal of Babol University of Medical Sciences 296
297 مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 297
298 مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد Shahrekord University of Medical Sciences Journal 298
299 مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا Journal of Fasa University of Medical Sciences 299
300 مجله دانشگاه علوم پزشكي قم Journal of Qom University of Medical Sciences 300
301 مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان Journal of Kerman University of Medical Sciences 301
302 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences And Health Services 302
303 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين The Journal of Qazvin University of Medical Sciences & Health Services 303
304 مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي(مديا) قطب علمي آموزش الكترونيكي Magazine of e-Learning Distribution In academy(MEDIA)Center of Excellence for Electronic Learning 304
305 مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان The Journal of Islamic Dental Association of Iran 305
306 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران Journal of Dental Medicine Tehran University of Medical Sciences 306
307 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز Journal of Dentistry of Shiraz University of Medical Sciences 307
308 مجله دندانپزشكي كودكان Iranian Journal of Pediatric Dentistry 308
309 مجله ديابت و ليپيد ايران Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders 309
310 مجله راهبردهاي آموزش Educational Strategies 310
311 مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Andeesheh Va Raftar) 311
312 مجله روزه داری و سلامت Journal of Fasting and Health 312
313 مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology And Infertility 313
314 مجله سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت Islamic Lifestyle Centered on Health 314
315 مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل Journal of Health And Care 315
316 مجله سم شناسي و مسموميت هاي ايران Iranian Journal of Toxicology 316
317 مجله طب نظامي Journal of Military Medicine 317
318 مجله طب و تزكيه Teb va Tazkiyeh 318
319 مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 319
320 مجله علمي پزشكي قانوني Journal of Legal Medicine of Islamic Republic of Iran 320
321 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز Scientific Medical Journal of Ahwaz University of Medical Sciences 321
322 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services 322
323 مجله علمي تحقيقات نظام سلامت Health System Research 323
324 مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان (نسيم دانش) Scientific Journal of Hamedan Nursing & Midwifery Faculty (Nasim-Danesh) 324
325 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام Journal of Ilam University of Medical Sciences 325
326 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند Journal of Birjand University of Medical Sciences 326
327 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 327
328 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences 328
329 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services 329
330 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences & Health Services 330
331 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 331
332 مجله علمي غربالگري و طب منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد (علوم پزشكي سابق) Med Sci J Islamic Azad University of Mashhad 332
333 مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه مازندران (شكيبا) Scientific Research Journal of Faculty of Nasibeh Nursing And Midwifery of Mazandaran University (shakiba) 333
334 مجله علمی پژوهشی آرشيو رازي Archives of Razi Institute 334
335 مجله علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان- دانشكده پيرا پزشكي و بهداشت Medical Laboratory Journal 335
336 مجله علوم پايه پزشكي ايران Iranian Journal of Basic Medical Sciences 336
337 مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران Medical Science Journal of Islamic Azad University,tehran Medical Unite 337
338 مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق) The Razi Journal of Medical Sciences 338
339 مجله علوم پزشكي مدرس Modarres Journal of Medical Sciences 339
340 مجله علوم تشريح ايران Anatomical Sciences Journal 340
341 مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران Nutrition Sciences & Food Technology 341
342 مجله علوم رفتاري Journal of Behavioral Sciences 342
343 مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism 343
344 مجله فيزيك پزشكي ايران Iranian Journal of Medical Physics 344
345 مجله فيزيك و مهندسي پزشكي Journal of Biomedical Physics & Engineering 345
346 مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي Physiology & Pharmacology Journal 346
347 مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران The Iranian Journal of Otorhinolaryngology 347
348 مجله مديريت اطلاعات سلامت Journal of Health Information Management 348
349 مجله مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن آرتروسكلروزيس ايران Arya Atherosclerosis Journal 349
350 مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد The Journal of Medical Education & Development Center 350
351 مجله مطالعات تاريخ پزشكي Journal of Research on History of Medicine 351
352 مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران Iranian Journal of Medical Microbiology 352
353 مجله ميكروبيولوژي، دانشكده پزشكي دانشگاه جندي شاپور اهواز Jundishapur Journal of Microbiology 353
354 مجله نظام سلامت Journal of Health System 354
355 مجلــه‌ي توســعه‌ي آمــوزش در علـوم پزشــكي در زنجان Journal of Medical Education Development 355
356 مديريت ارتقاي سلامت Journal of Health Promotion Management 356
357 مديريت سلامت Journal of Health Administration 357
358 مدیریت و انفورماتیک سلامت Journal of Health Management and Informatics 358
359 مراقبت هاي پرستاري و مامايي، مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان Nursing & Midwifery Care Journal 359
360 مراقبت هاي نوين، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند Modern Care 360
361 نشريه پژوهشي – تحليلي منديش Mandish Analytic Research Journal 361
362 نشريه جراحي ايران Iranian Journal of Surgery 362
363 نشريه حکيم سيد اسماعيل جرجانی، دو فصلنامه علمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان Jorjani, Scientific Journal of Student Research Committee of Golestan University of Medical Sciences 363
364 نشريه روان پرستاري Iranian Journal of Psychiatric Nursing 364
365 نشريه طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health 365
366 نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز Alborz University Medical Journal 366
367 يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان YAFT-E 367