چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1393
ایمیل:
کلمه عبور:
بخاطر بسپار
» ثبت نام پسوردم را فراموش کرده ام
كاربر مهمان | ورود
 
امروز:
جستجو 354
مشاهده جزئيات131
دانلود113
ديروز:
جستجو 1534
مشاهده جزئيات 783
دانلود 849
 
   
 
جستجوي 92780 مقاله و 73580 متن كامل در ميان 287 مجله

فهرست مجلات

براي مشاهده ليست شماره هاي موجود هر مجله بر روي نام آن كليك كنيد.

تعداد مجلات موجود: 287
تعداد كل شماره ها: 4569
تعداد شماره هاي موجود: 8485
درصد پوشش: 185%


# عنوان فارسي مجله Full Text عنوان انگليسي مجله #
1 (Cell Journal (Yakhteh Cell Journal (Yakhteh) 1
2 Acta Medica Iranica Journal Acta Medica Iranica Journal 2
3 Anesthesiology and Pain Medicine Anesthesiology and Pain Medicine 3
4 Annals of Iranian Medicine Annals of Iranian Medicine 4
5 Archives of Hygiene Sciences Archives of Hygiene Sciences 5
6 Archives of Iranian Medicine Archives of Iranian Medicine 6
7 Archives of Pediatric Infectious Diseases Archives of Pediatric Infectious Diseases 7
8 Archives of Trauma Research Archives of Trauma Research 8
9 Asian Journal of Sports Medicine Asian Journal of Sports Medicine 9
10 Avicenna Journal of Medical Biotechnology Avicenna Journal of Medical Biotechnology 10
11 Avicenna Journal of Phytomedicine Avicenna Journal of Phytomedicine 11
12 Basic & Clinical Cancer Research Journal Basic & Clinical Cancer Research Journal 12
13 Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience 13
14 Bioimpacts Bioimpacts 14
15 Caspian Journal of Dental Research Caspian Journal of Dental Research 15
16 Caspian Journal of Internal Medicine Caspian Journal of Internal Medicine 16
17 Dental Hypotheses Dental Hypotheses 17
18 Educational Research in Medical Sciences Educational Research in Medical Sciences 18
19 Electronic Physician Electronic Physician 19
20 Future of Medical Education Journal Future of Medical Education Journal 20
21 Galen Medical Journal Galen Medical Journal 21
22 Gastroenterology and Hepatology from bed to bench Gastroenterology and Hepatology from bed to bench 22
23 Health Promotion Perspectives Health Promotion Perspectives 23
24 Health Scope Health Scope 24
25 Hepatitis Monthly Hepatitis Monthly 25
26 International Journal of Endocrinology And Metabolism International Journal of Endocrinology And Metabolism 26
27 International Journal of Environmental Research International Journal of Environmental Research 27
28 International Journal of Environmental Science And Technology International Journal of Environmental Science And Technology 28
29 International Journal of Fertility & Sterility International Journal of Fertility & Sterility 29
30 International Journal of hematology-Oncology and Stem Cell Research International Journal of hematology-Oncology and Stem Cell Research 30
31 International Journal of Hospital Research International Journal of Hospital Research 31
32 International Journal of Molecular and Cellular Medicine International Journal of Molecular and Cellular Medicine 32
33 International Journal of Nano Dimension International Journal of Nano Dimension 33
34 International Journal of Nephrology and Urology International Journal of Nephrology and Urology 34
35 International Journal of Occupational and Environmental Medicine International Journal of Occupational and Environmental Medicine 35
36 International Journal of Occupational Hygiene International Journal of Occupational Hygiene 36
37 International Journal of Organ Transplantation Medicine International Journal of Organ Transplantation Medicine 37
38 International Journal of Preventive Medicine International Journal of Preventive Medicine 38
39 International nano letters International nano letters 39
40 Iranian Biomedical Journal Iranian Biomedical Journal 40
41 Iranian Cardiovascular Research Journal Iranian Cardiovascular Research Journal 41
42 Iranian Endodontic Journal Iranian Endodontic Journal 42
43 Iranian Heart Journal Iranian Heart Journal 43
44 Iranian Journal of Allergy, Asthma And Immunology Iranian Journal of Allergy, Asthma And Immunology 44
45 Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 45
46 Iranian Journal of Blood & Cancer Iranian Journal of Blood & Cancer 46
47 Iranian Journal of Cancer Prevention Iranian Journal of Cancer Prevention 47
48 Iranian Journal of Child Neurology Iranian Journal of Child Neurology 48
49 Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases 49
50 Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders 50
51 IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY 51
52 Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 52
53 Iranian Journal of Fertility & Sterility Iranian Journal of Fertility & Sterility 53
54 Iranian Journal of health And Physical Activity Iranian Journal of health And Physical Activity 54
55 Iranian Journal of Immunology Iranian Journal of Immunology 55
56 Iranian Journal of Kidney Diseases Iranian Journal of Kidney Diseases 56
57 Iranian journal of material science and engineering Iranian journal of material science and engineering 57
58 Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas 58
59 Iranian Journal of Medical Sciences Iranian Journal of Medical Sciences 59
60 Iranian Journal of Microbiology Iranian Journal of Microbiology 60
61 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 61
62 Iranian Journal of Parasitology Iranian Journal of Parasitology 62
63 Iranian Journal of Pathology Iranian Journal of Pathology 63
64 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology 64
65 Iranian Journal of Pediatric Society Iranian Journal of Pediatric Society 65
66 Iranian Journal of Pharmaceutical Research Iranian Journal of Pharmaceutical Research 66
67 Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics 67
68 Iranian Journal of Psychiatry Iranian Journal of Psychiatry 68
69 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 69
70 Iranian Journal of Radiation Research Iranian Journal of Radiation Research 70
71 Iranian Journal of Radiology Iranian Journal of Radiology 71
72 Iranian Journal of Reproductive Medicine Iranian Journal of Reproductive Medicine 72
73 Iranian Rehabilitation Journal Iranian Rehabilitation Journal 73
74 Journal of Biodiversity and Ecological Sciences Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 74
75 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 75
76 Journal of Comprehensive Pediatrics Journal of Comprehensive Pediatrics 76
77 Journal of Dental Materials and Techniques Journal of Dental Materials and Techniques 77
78 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 78
79 Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences And Health Services Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences And Health Services 79
80 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 80
81 Journal of Family and Reproductive Health Journal of Family and Reproductive Health 81
82 Journal of Injury & Violence Research Journal of Injury & Violence Research 82
83 Journal of Lasers in Medical Sciences Journal of Lasers in Medical Sciences 83
84 Journal of Medical Education Journal of Medical Education 84
85 Journal of Medical Ethics and History of Medicine Journal of Medical Ethics and History of Medicine 85
86 Journal of Medical Signal and Sensors Journal of Medical Signal and Sensors 86
87 Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences 87
88 Journal of Ophthalmic & Vision Research Journal of Ophthalmic & Vision Research 88
89 Journal of Oral Health and Oral Epidemiology Journal of Oral Health and Oral Epidemiology 89
90 Journal of Periodontology & Implant Dentistry Journal of Periodontology & Implant Dentistry 90
91 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 91
92 Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences 92
93 Journal of The Iranian Chemical Society Journal of The Iranian Chemical Society 93
94 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 94
95 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 95
96 Medical Journal of Mazandaran Medical Journal of Mazandaran 96
97 Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Medical Journal of The Islamic Republic of Iran 97
98 Middle East Journal of Cancer Middle East Journal of Cancer 98
99 Middle East Journal of Digestive Diseases Middle East Journal of Digestive Diseases 99
100 Nursing & Midwifery Studies Nursing & Midwifery Studies 100
101 Research in Cardiovascular Medicine Research in Cardiovascular Medicine 101
102 Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences 102
103 Shiraz E Medical Journal Shiraz E Medical Journal 103
104 The Iranian Journal of Cardiac Surgery The Iranian Journal of Cardiac Surgery 104
105 The Iranian Red Crescent Medical Journal The Iranian Red Crescent Medical Journal 105
106 The Journal of Tehran university Heart Center The Journal of Tehran university Heart Center 106
107 Thrita Student journal of medical sciences Thrita Student journal of medical sciences 107
108 Urology Journal Urology Journal 108
109 ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج Armaghane-danesh, Journal of Yasuj University of Medical Sciences 109
110 اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار Asrar, Journal of Sabzevar School of Medical Sciences 110
111 اعتياد و سلامت Addiction and Health 111
112 افق توسعه آموزش پزشكي Horizons of Medical Education Development 112
113 افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد Ofogh-e-danesh, Journal of Gonabad University of Medical Sciences And Health Services 113
114 المپيك Olympic 114
115 بيهوشي و درد Anesthesiology and Pain 115
116 پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي Payesh, Journal of The Iranian Institute For Health Sciences Research 116
117 پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان Journal of Research In Medical Sciences 117
118 پژوهش در علوم توانبخشي Journal of Rehabilitation Sciences 118
119 پياورد سلامت Payavard-e-Salamat, The Journal of Allied Medical Sciences School, Medical Sciences/Tehran University 119
120 تازه هاي علوم شناختي Advances in Cognitive Science 120
121 تحقيقات علوم رفتاري Journal of Research in Behavioural Sciences 121
122 تنفس، فصلنامه علمي بيماري هاي تنفسي، جراحي قفسه صدري، مراقبت هاي ويژه و سل Journal of Respiratory Disease, Thoracic Surgery, Intensive Care And Tuberculosis 122
123 توسعه آموزش جندي شاپور Educational Development of Jundishapur 123
124 جنتاشاپير Jentashapir 124
125 حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران The Journal of Faculty of Nursing & Midwifery 125
126 دارو، مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران Daru, Journal of Faculty of Pharmacy Tehran University of Medical Sciences 126
127 دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد Daneshvar, Scientific-research Journal of Shahed University 127
128 دنا، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) ياسوج Dena, Quarterly Journal of Yasuj Faculty of Nursing And Midwifery 128
129 رفتارهاي پر خطر و اعتياد International Journal of High Risk Behaviors & Addiction 129
130 سالمند- مجله سالمندي ايران Salmand- Iranian Journal of Ageing 130
131 سلامت كار ايران Iran Occupational Health 131
132 سلامت و بهداشت اردبيل Health Journal of Ardabil 132
133 سلامت و محيط - فصلنامه علمي پزوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران Iranian Journal of Health and Environment 133
134 شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 134
135 طب توانبخشي The Scientific Journal of Rehabilitation Medieine 135
136 طب جنوب، فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر Iranian South Medical Journal 136
137 طب سنتي اسلام و ايران Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 137
138 طب كار Occupational Medicine 138
139 طب مكمل دانشكده پرستاري - مامائي اراك Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 139
140 طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد) Toloo e Behdasht 140
141 علوم بهداشتي، فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز Quarterly Journal of Health Sciences Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences 141
142 علوم پيراپزشكي، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پيراپزشكي Paramedical Sciences, Journal of The Faculty of Paramedical Sciences 142
143 علوم دارويي (دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز) Pharmaceutical Sciences (journal of Faculty of Pharmacy) 143
144 علوم غذايي و تغذيه Journal of Food Technology & Nutrition 144
145 فصلنامه اصول بهداشت رواني The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 145
146 فصلنامه امداد و نجات Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief 146
147 فصلنامه بهداشت و ايمني كار Journal of Health and Safety at Work 147
148 فصلنامه بيمارستان Hospital 148
149 فصلنامه بيماري هاي پوست Iranian Journal of Dermatology 149
150 فصلنامه پرستاري ايران Iran Journal of Nursing 150
151 فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري Medical Journal of Reproduction & Infertility 151
152 فصلنامه پژوهشي پژوهنده Pejouhandeh Quarterly Research Journal 152
153 فصلنامه پژوهشي توانبخشي Journal of Rehabilitation 153
154 فصلنامه پژوهشي خون Blood, The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization-research Center 154
155 فصلنامه حسابداري سلامت Quarterly Journal of Health Accounting 155
156 فصلنامه دانش و تندرستي Knowledge & Health 156
157 فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 157
158 فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 158
159 فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان Journal of Clinical Psychology 159
160 فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم GENETICS IN THE 3pd MILLENNUM 160
161 فصلنامه علمي پژوهشي بهبود Behbood, The Scientific Quarterly 161
162 فصلنامه علمي- پژوهشي بيماري هاي پستان Iranian Journal of Breast Diseases 162
163 فصلنامه علمي پژوهشي نوزادان ايران Iranian Journal of Neonatology 163
164 فصلنامه علوم پيراپزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي Journal of Paramedical Sciences 164
165 فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران Iranian Journal of Neurology 165
166 فصلنامه گياهان دارويي Journal of Medicinal Plants 166
167 فصلنامه مديريت پرستاري Quarterly Journal of Nursing Management 167
168 فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد دانشكده پرستاري و مامايي مشهد Quarterly Journal of Evidence Based Care 168
169 فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان Feyz, Kashan University of Medical Sciences & Health Services 169
170 قرآن و طب Quarterly of Quran & Medicine 170
171 قصر باران، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل Journal of Ghasr-e-Baran, Dental School of Babol University 171
172 كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان Koomesh, Journal of Semnan University of Medical Sciences 172
173 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان Strides In Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center of Kerman University of Medical Sciences 173
174 گوارش، مجله انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران Govaresh, Iranian Association of Gastroenterology And Hepatology 174
175 ليزر پزشكي Official Journal of Iranian Center For Medical Laser 175
176 مجله آب و فاضلاب Water & Wastewater Journal 176
177 مجله اپيدميولوژي ايران Iranian Journal of Epidemiology 177
178 مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران Journal of Iranian Society of Anaesthesiology And Intensive Care 178
179 مجله انجمن چشم پزشكي ايران The Journal of The Iranian Society of Ophthalmology 179
180 مجله اورولوژي ايران The Iranian Journal of Urology 180
181 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي Iranian Journal of Medical Education 181
182 مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 182
183 مجله بهداشت ايران Iranian Journal of Public Health 183
184 مجله بهداشت و اپيدميولوژي و آمار زيستي Journal of Occupational Health and Epidemiology 184
185 مجله بيماري هاي كودكان ايران Iranian Journal of Pediatrics 185
186 مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري Iranian Journal of Infectious Diseases & Tropical Medicine 186
187 مجله پرستاري مراقبت ويژه Iranian Journal of Critical Care Nursing 187
188 مجله پرستاري و مامايي جامع نگر Journal of holistic nursing 188
189 مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز Nursing & Midwifery Journal 189
190 مجله پزشكي اروميه Urmia Medical Journal 190
191 مجله پزشكي خراسان شمالي Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 191
192 مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services 192
193 مجله پزشكي كوثر Kowsar Medical Journal 193
194 مجله پزشكي هسته اي ايران Iranian Journal of Nuclear Medicine 194
195 مجله پژوهش پرستاري ايران Iranian Journal of Nursing Research 195
196 مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) Journal of The Shaheed Beheshti University of Medical Sciences And Health Services 196
197 مجله پژوهش دندانپزشكي Dental Research Journal 197
198 مجله پژوهشي حكيم Hakim Research Journal 198
199 مجله پوست و زيبايي Dermatology & Cosmetic 199
200 مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي Journal of Research in Dental Sciences 200
201 مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز Journal of Medical Research of Shiraz University of Medical Sciences 201
202 مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، فصلنامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان (طبيب شرق) Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Journal of Zahedan University of Medical Sciences (Tabib-e-shargh) 202
203 مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت Journal of Qualitative Research in Health Science 203
204 مجله تخصصي پژوهش و سلامت( مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت گناباد) Journal of Research & Health(Social Development & Health Promotion Research Center) 204
205 مجله توانبخشي نوين Journal of Modern Rehabilitation 205
206 مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي( دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان) Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery 206
207 مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران Iranian Journal of Orthopedic Surgery 207
208 مجله جراحي پلاستيك جهان World Journal of Plastic Surgery 208
209 مجله چشم پزشكي بينا Scientific Journal of The Eye Bank of I.r. Iran 209
210 مجله دارويي ايران Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 210
211 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي Journal of School of Public Health And Institute of Public Health Researches 211
212 مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي Journal of Faculty of Nursing & Midwifery of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences And Health Services 212
213 مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد Journal of Mashhad School of Nursing & Midwifery 213
214 مجله دانشكده پزشكي اصفهان Journal of Isfahan Medical School 214
215 مجله دانشكده پزشكي تهران The Journal of Tehran Faculty of Medicine 215
216 مجله دانشكده پزشكي تهران Tehran University Medical Journal 216
217 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences 217
218 مجله دانشكده پزشكي مشهد Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences 218
219 مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان Journal of Isfahan Dental School 219
220 مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي Shahid Beheshti Medical Sciences University Journal of The Dental School 220
221 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد Journal of Mashhad Dental School 221
222 مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم Journal of Jahrom Medical School 222
223 مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) Arak Medical University Journal (Rahavard Danesh) 223
224 مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل Journal of Babol University of Medical Sciences 224
225 مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 225
226 مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد Shahrekord University of Medical Sciences Journal 226
227 مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا Journal of Fasa University of Medical Sciences 227
228 مجله دانشگاه علوم پزشكي قم Journal of Qom University of Medical Sciences 228
229 مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان Journal of Kerman University of Medical Sciences 229
230 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences And Health Services 230
231 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين The Journal of Qazvin University of Medical Sciences & Health Services 231
232 مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي(مديا) قطب علمي آموزش الكترونيكي Magazine of e-Learning Distribution In academy(MEDIA)Center of Excellence for Electronic Learning 232
233 مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان The Journal of Islamic Dental Association of Iran 233
234 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران Journal of Dental Medicine Tehran University of Medical Sciences 234
235 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز Journal of Dentistry of Shiraz University of Medical Sciences 235
236 مجله دندانپزشكي كودكان Iranian Journal of Pediatric Dentistry 236
237 مجله ديابت و ليپيد ايران Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders 237
238 مجله راهبردهاي آموزش Educational Strategies 238
239 مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Andeesheh Va Raftar) 239
240 مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology And Infertility 240
241 مجله سم شناسي و مسموميت هاي ايران Iranian Journal of Toxicology 241
242 مجله طب نظامي Journal of Military Medicine 242
243 مجله طب و تزكيه Teb va Tazkiyeh 243
244 مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 244
245 مجله علمي پزشكي قانوني Journal of Legal Medicine of Islamic Republic of Iran 245
246 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران Journal of Army University of Medical Sciences of The I.r.iran 246
247 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز Scientific Medical Journal of Ahwaz University of Medical Sciences 247
248 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services 248
249 مجله علمي تحقيقات نظام سلامت Health System Research 249
250 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام Journal of Ilam University of Medical Sciences 250
251 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند Journal of Birjand University of Medical Sciences 251
252 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 252
253 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences 253
254 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services 254
255 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences & Health Services 255
256 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 256
257 مجله علمي غربالگري و طب منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد (علوم پزشكي سابق) Med Sci J Islamic Azad University of Mashhad 257
258 مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه مازندران (شكيبا) Scientific Research Journal of Faculty of Nasibeh Nursing And Midwifery of Mazandaran University (shakiba) 258
259 مجله علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان- دانشكده پيرا پزشكي و بهداشت Medical Laboratory Journal 259
260 مجله علوم پايه پزشكي ايران Iranian Journal of Basic Medical Sciences 260
261 مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران Medical Science Journal of Islamic Azad University,tehran Medical Unite 261
262 مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق) The Razi Journal of Medical Sciences 262
263 مجله علوم پزشكي مدرس Modarres Journal of Medical Sciences 263
264 مجله علوم تشريح ايران Journal of Iranian Anatomical Sciences 264
265 مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران Nutrition Sciences & Food Technology 265
266 مجله علوم رفتاري Journal of Behavioral Sciences 266
267 مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism 267
268 مجله فيزيك پزشكي ايران Iranian Journal of Medical Physics 268
269 مجله فيزيك و مهندسي پزشكي Journal of Biomedical Physics & Engineering 269
270 مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي Physiology & Pharmacology Journal 270
271 مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران The Iranian Journal of Otorhinolaryngology 271
272 مجله مديريت اطلاعات سلامت Journal of Health Information Management 272
273 مجله مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن آرتروسكلروزيس ايران Arya Atherosclerosis Journal 273
274 مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد The Journal of Medical Education & Development Center 274
275 مجله مطالعات تاريخ پزشكي Journal of Research on History of Medicine 275
276 مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران Iranian Journal of Medical Microbiology 276
277 مجله ميكروبيولوژي، دانشكده پزشكي دانشگاه جندي شاپور اهواز Jundishapur Journal of Microbiology 277
278 مجله نظام سلامت Journal of Health System 278
279 مديريت ارتقاي سلامت Journal of Health Promotion Management 279
280 مديريت سلامت Journal of Health Administration 280
281 مراقبت هاي پرستاري و مامايي، مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان Nursing & Midwifery Care Journal 281
282 مراقبت هاي نوين، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند Modern Care 282
283 نسيم دانش (مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان) Nasim-Danesh (Scientific Journal of Hamedan Nursing & Midwifery Faculty) 283
284 نشريه پژوهشي – تحليلي منديش Mandish Analytic Research Journal 284
285 نشريه جراحي ايران Iranian Journal of Surgery 285
286 نشريه طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health 286
287 يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان YAFT-E 287