یکشنبه، 4 آبان 1393
كاربر مهمان | ورود
امروز:
جستجو 631
مشاهده جزئيات220
دانلود60
ديروز:
جستجو 1300
مشاهده جزئيات 1644
دانلود 159
 
   
 
جستجوي 146125 مقاله و 111562 متن كامل در ميان 371 مجله

فهرست مجلات

براي مشاهده ليست شماره هاي موجود هر مجله بر روي نام آن كليك كنيد.

تعداد مجلات موجود: 371
تعداد كل شماره ها: 4569
تعداد شماره هاي موجود: 11762
درصد پوشش: 257%


# عنوان فارسي مجله Full Text عنوان انگليسي مجله #
1 (Cell Journal (Yakhteh Cell Journal (Yakhteh) 1
2 Academic Journal of Surgery Academic Journal of Surgery 2
3 Acta Medica Iranica Journal Acta Medica Iranica Journal 3
4 Anesthesiology and Pain Medicine Anesthesiology and Pain Medicine 4
5 Annals of Colorectal Research Annals of Colorectal Research 5
6 Annals of Iranian Medicine Annals of Iranian Medicine 6
7 Archives of Breast Cancer Archives of Breast Cancer 7
8 Archives of cardiovascular imaging Archives of cardiovascular imaging 8
9 Archives of Hygiene Sciences Archives of Hygiene Sciences 9
10 Archives of Iranian Medicine Archives of Iranian Medicine 10
11 Archives of Neuroscience Archives of Neuroscience 11
12 Archives of Pediatric Infectious Diseases Archives of Pediatric Infectious Diseases 12
13 Archives of Trauma Research Archives of Trauma Research 13
14 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology 14
15 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 15
16 Asian Journal of Sports Medicine Asian Journal of Sports Medicine 16
17 Avicenna Journal of Biochemistry Avicenna Journal of Biochemistry 17
18 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 18
19 Avicenna Journal of Dental Research Avicenna Journal of Dental Research 19
20 Avicenna Journal of Medical Biotechnology Avicenna Journal of Medical Biotechnology 20
21 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 21
22 Avicenna Journal of Phytomedicine Avicenna Journal of Phytomedicine 22
23 Basic & Clinical Cancer Research Journal Basic & Clinical Cancer Research Journal 23
24 Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience 24
25 Bioimpacts Bioimpacts 25
26 Biotechnology and Health Sciences Biotechnology and Health Sciences 26
27 Bulletin of Emergency & Trauma Bulletin of Emergency & Trauma 27
28 Caspian Journal of Dental Research Caspian Journal of Dental Research 28
29 Caspian Journal of Internal Medicine Caspian Journal of Internal Medicine 29
30 Chronic Disease Journal Chronic Disease Journal 30
31 Dental Hypotheses Dental Hypotheses 31
32 Educational Research in Medical Sciences Educational Research in Medical Sciences 32
33 Educational Research in Medical Sciences Journal Educational Research in Medical Sciences Journal 33
34 Electronic Physician Electronic Physician 34
35 Emergency Emergency 35
36 Future of Medical Education Journal Future of Medical Education Journal 36
37 Galen Medical Journal Galen Medical Journal 37
38 Gastroenterology and Hepatology from bed to bench Gastroenterology and Hepatology from bed to bench 38
39 Gene Cell Tissue Gene Cell Tissue 39
40 Health Promotion Perspectives Health Promotion Perspectives 40
41 Health Scope Health Scope 41
42 Hepatitis Monthly Hepatitis Monthly 42
43 International Cardiovascular Research Journal International Cardiovascular Research Journal 43
44 International Journal of Body, Mind and Culture International Journal of Body, Mind and Culture 44
45 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 45
46 International Journal of Endocrinology And Metabolism International Journal of Endocrinology And Metabolism 46
47 International Journal of Enteric Pathogens International Journal of Enteric Pathogens 47
48 International Journal of Environmental Research International Journal of Environmental Research 48
49 International Journal of Environmental Science And Technology International Journal of Environmental Science And Technology 49
50 International Journal of Fertility & Sterility International Journal of Fertility & Sterility 50
51 International Journal of hematology-Oncology and Stem Cell Research International Journal of hematology-Oncology and Stem Cell Research 51
52 International Journal of Hospital Research International Journal of Hospital Research 52
53 International Journal of Infection International Journal of Infection 53
54 International Journal of Molecular and Cellular Medicine International Journal of Molecular and Cellular Medicine 54
55 International Journal of Nano Dimension International Journal of Nano Dimension 55
56 International Journal of Occupational and Environmental Medicine International Journal of Occupational and Environmental Medicine 56
57 International Journal of Occupational Hygiene International Journal of Occupational Hygiene 57
58 International Journal of Organ Transplantation Medicine International Journal of Organ Transplantation Medicine 58
59 International Journal of Pediatrics International Journal of Pediatrics 59
60 International Journal of Preventive Medicine International Journal of Preventive Medicine 60
61 International Journal of School Health International Journal of School Health 61
62 International nano letters International nano letters 62
63 Iranian Biomedical Journal Iranian Biomedical Journal 63
64 Iranian Endodontic Journal Iranian Endodontic Journal 64
65 Iranian Heart Journal Iranian Heart Journal 65
66 Iranian Journal of Allergy, Asthma And Immunology Iranian Journal of Allergy, Asthma And Immunology 66
67 Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 67
68 Iranian Journal of Biotechnology Iranian Journal of Biotechnology 68
69 Iranian Journal of Blood & Cancer Iranian Journal of Blood & Cancer 69
70 Iranian Journal of Cancer Prevention Iranian Journal of Cancer Prevention 70
71 Iranian Journal of Child Neurology Iranian Journal of Child Neurology 71
72 Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases 72
73 IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY IRANIAN JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY 73
74 Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 74
75 Iranian Journal of Fertility & Sterility Iranian Journal of Fertility & Sterility 75
76 Iranian Journal of health And Physical Activity Iranian Journal of health And Physical Activity 76
77 Iranian Journal of Health Sciences Iranian Journal of Health Sciences 77
78 Iranian Journal of Immunology Iranian Journal of Immunology 78
79 Iranian Journal of Kidney Diseases Iranian Journal of Kidney Diseases 79
80 Iranian journal of material science and engineering Iranian journal of material science and engineering 80
81 Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas 81
82 Iranian Journal of Medical Sciences Iranian Journal of Medical Sciences 82
83 Iranian Journal of Microbiology Iranian Journal of Microbiology 83
84 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 84
85 Iranian Journal of Parasitology Iranian Journal of Parasitology 85
86 Iranian Journal of Pathology Iranian Journal of Pathology 86
87 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology 87
88 Iranian Journal of Pediatric Society Iranian Journal of Pediatric Society 88
89 Iranian Journal of Pharmaceutical Research Iranian Journal of Pharmaceutical Research 89
90 Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics 90
91 Iranian Journal of Psychiatry Iranian Journal of Psychiatry 91
92 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 92
93 Iranian Journal of Radiation Research Iranian Journal of Radiation Research 93
94 Iranian Journal of Radiology Iranian Journal of Radiology 94
95 Iranian Journal of Reproductive Medicine Iranian Journal of Reproductive Medicine 95
96 Iranian Rehabilitation Journal Iranian Rehabilitation Journal 96
97 Journal of Advances in Environmental Health Research Journal of Advances in Environmental Health Research 97
98 Journal of Archives in Military Medicine Journal of Archives in Military Medicine 98
99 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology Journal of Basic & Clinical Pathophysiology 99
100 Journal of Biodiversity and Ecological Sciences Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 100
101 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 101
102 Journal of Community Health Research Journal of Community Health Research 102
103 Journal of Comprehensive Pediatrics Journal of Comprehensive Pediatrics 103
104 Journal of Dental Materials and Techniques Journal of Dental Materials and Techniques 104
105 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 105
106 Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences And Health Services Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences And Health Services 106
107 Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 107
108 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders (Formerly: Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders) Journal of Diabetes and Metabolic Disorders (Formerly: Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders) 108
109 Journal of Environmental Treatment Techniques Journal of Environmental Treatment Techniques 109
110 Journal of Family and Reproductive Health Journal of Family and Reproductive Health 110
111 Journal of Food Quality and Hazards Control Journal of Food Quality and Hazards Control 111
112 Journal of health sciences and surveillance system Journal of health sciences and surveillance system 112
113 Journal of Injury & Violence Research Journal of Injury & Violence Research 113
114 Journal of Lasers in Medical Sciences Journal of Lasers in Medical Sciences 114
115 Journal of Medical Education Journal of Medical Education 115
116 Journal of Medical Ethics and History of Medicine Journal of Medical Ethics and History of Medicine 116
117 Journal of Medical Signal and Sensors Journal of Medical Signal and Sensors 117
118 Journal of Midwifery & Reproductive health Journal of Midwifery & Reproductive health 118
119 Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences 119
120 Journal of Nursing and Midwifery Sciences Journal of Nursing and Midwifery Sciences 120
121 Journal of Ophthalmic & Vision Research Journal of Ophthalmic & Vision Research 121
122 Journal of Oral Health and Oral Epidemiology Journal of Oral Health and Oral Epidemiology 122
123 Journal of Pediatric Nephrology Journal of Pediatric Nephrology 123
124 Journal of Pediatrics Review Journal of Pediatrics Review 124
125 Journal of Periodontology & Implant Dentistry Journal of Periodontology & Implant Dentistry 125
126 Journal of Rehabilitation Sciences and Research Journal of Rehabilitation Sciences and Research 126
127 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 127
128 Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences 128
129 Journal of Skin and Stem Cell Journal of Skin and Stem Cell 129
130 Journal of The Iranian Chemical Society Journal of The Iranian Chemical Society 130
131 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 131
132 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 132
133 Medical Journal of Mazandaran Medical Journal of Mazandaran 133
134 Medical Journal of The Islamic Republic of Iran Medical Journal of The Islamic Republic of Iran 134
135 Middle East Journal of Cancer Middle East Journal of Cancer 135
136 Middle East Journal of Digestive Diseases Middle East Journal of Digestive Diseases 136
137 Middle East Journal of Rehabilitation and Health Middle East Journal of Rehabilitation and Health 137
138 Nanomedicine Journal Nanomedicine Journal 138
139 Nephro-Urology Monthly (International Journal of Nephrology and Urology) Nephro-Urology Monthly (International Journal of Nephrology and Urology) 139
140 Novelty in Biomedicine Novelty in Biomedicine 140
141 Nursing & Midwifery Studies Nursing & Midwifery Studies 141
142 Razavi International Journal of Medicine Razavi International Journal of Medicine 142
143 Research in Cardiovascular Medicine Research in Cardiovascular Medicine 143
144 Research in Molecular Medicine Research in Molecular Medicine 144
145 Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences 145
146 Reviews in Clinical Medicine Reviews in Clinical Medicine 146
147 Scimetr, International Journal of Medical Sciences Scimetr, International Journal of Medical Sciences 147
148 Shafa Orthopedic Journal Shafa Orthopedic Journal 148
149 Shiraz E Medical Journal Shiraz E Medical Journal 149
150 The Archives of Bone and Joint Surgery The Archives of Bone and Joint Surgery 150
151 The Iranian Journal of Cardiac Surgery The Iranian Journal of Cardiac Surgery 151
152 The Iranian Red Crescent Medical Journal The Iranian Red Crescent Medical Journal 152
153 The Journal of Tehran university Heart Center The Journal of Tehran university Heart Center 153
154 Thrita Student journal of medical sciences Thrita Student journal of medical sciences 154
155 Trauma Monthly Trauma Monthly 155
156 Urology Journal Urology Journal 156
157 Women’s Health Bulletin Women’s Health Bulletin 157
158 آموزش پرستاري Journal of Nursing Education 158
159 آموزش و سلامت جامعه Journal of Education and Community Health 159
160 ابن سينا EBNESINA 160
161 ارگونومي Journal of Ergonomics 161
162 ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج Armaghane-danesh, Journal of Yasuj University of Medical Sciences 162
163 اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار Asrar, Journal of Sabzevar School of Medical Sciences 163
164 اسلام و سلامت Islam And Health Journal 164
165 اعتياد پژوهـي Research on Addiction 165
166 اعتياد و سلامت Addiction and Health 166
167 افق توسعه آموزش پزشكي Horizons of Medical Education Development 167
168 افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد Ofogh-e-danesh, Journal of Gonabad University of Medical Sciences And Health Services 168
169 المپيك Olympic 169
170 بيهوشي و درد Anesthesiology and Pain 170
171 پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي Payesh, Journal of The Iranian Institute For Health Sciences Research 171
172 پرستار و پزشك در رزم Nurse and Physician Within War 172
173 پرستاري قلب و عروق Journal Cardiovascular Nursing 173
174 پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان Journal of Research In Medical Sciences 174
175 پژوهش در علوم توانبخشي Journal of Rehabilitation Sciences 175
176 پژوهش علوم سلامت و نظامي(مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران) Annals of Military and Health Sciences Research 176
177 پياورد سلامت Payavard-e-Salamat, The Journal of Allied Medical Sciences School, Medical Sciences/Tehran University 177
178 تازه هاي علوم شناختي Advances in Cognitive Science 178
179 تحقيقات علوم رفتاري Journal of Research in Behavioural Sciences 179
180 تعالي باليني Journal of Clinical Excellence 180
181 تنفس، فصلنامه علمي بيماري هاي تنفسي، جراحي قفسه صدري، مراقبت هاي ويژه و سل Journal of Respiratory Disease, Thoracic Surgery, Intensive Care And Tuberculosis 181
182 توسعه آموزش جندي شاپور Educational Development of Jundishapur 182
183 جنتاشاپير Jentashapir 183
184 حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران The Journal of Faculty of Nursing & Midwifery 184
185 دارو، مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران Daru, Journal of Faculty of Pharmacy Tehran University of Medical Sciences 185
186 دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد Daneshvar, Scientific-research Journal of Shahed University 186
187 دنا، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) ياسوج Dena, Quarterly Journal of Yasuj Faculty of Nursing And Midwifery 187
188 دوفصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation 188
189 دوماهنامه مديريت و سياست گذاري در سلامت International Journal of Health Policy and Management 189
190 رفتارهاي پر خطر و اعتياد International Journal of High Risk Behaviors & Addiction 190
191 سالمند- مجله سالمندي ايران Salmand- Iranian Journal of Ageing 191
192 سلامت كار ايران Iran Occupational Health 192
193 سلامت و بهداشت اردبيل Health Journal of Ardabil 193
194 سلامت و محيط - فصلنامه علمي پزوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران Iranian Journal of Health and Environment 194
195 شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران Audiology, Journal of Faculty of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences 195
196 طب توانبخشي The Scientific Journal of Rehabilitation Medieine 196
197 طب جنوب، فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر Iranian South Medical Journal 197
198 طب سنتي اسلام و ايران Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 198
199 طب كار Occupational Medicine 199
200 طب مكمل دانشكده پرستاري - مامائي اراك Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 200
201 طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد) Toloo e Behdasht 201
202 علم سنحي كاسپين Caspian Journal of Scientometrics 202
203 علوم اعصاب شفاي خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 203
204 علوم بهداشتي، فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز Quarterly Journal of Health Sciences Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences 204
205 علوم پيراپزشكي، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پيراپزشكي Paramedical Sciences, Journal of The Faculty of Paramedical Sciences 205
206 علوم دارويي (دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز) Pharmaceutical Sciences (journal of Faculty of Pharmacy) 206
207 علوم غذايي و تغذيه Journal of Food Technology & Nutrition 207
208 فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ايران Journal of Health Education and Health Promotion 208
209 فصلنامه آموزش پزشكي و توسعه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين Journal of Medical Education 209
210 فصلنامه اصول بهداشت رواني The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 210
211 فصلنامه امداد و نجات Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief 211
212 فصلنامه ايمني بيمار و ارتقاء كيفيت Journal of Patient Safety & Quality Improvement 212
213 فصلنامه بهداشت و ايمني كار Journal of Health and Safety at Work 213
214 فصلنامه بيمارستان Hospital 214
215 فصلنامه بيماري هاي پوست Iranian Journal of Dermatology 215
216 فصلنامه پرستاري ايران Iran Journal of Nursing 216
217 فصلنامه پرستاري داخلي -جراحي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان Iranian Journal Of Medical Surgical Nursing 217
218 فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري Medical Journal of Reproduction & Infertility 218
219 فصلنامه پژوهشي پژوهنده Pejouhandeh Quarterly Research Journal 219
220 فصلنامه پژوهشي توانبخشي Journal of Rehabilitation 220
221 فصلنامه پژوهشي خون Blood, The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization-research Center 221
222 فصلنامه حسابداري سلامت Quarterly Journal of Health Accounting 222
223 فصلنامه دانش و تندرستي Knowledge & Health 223
224 فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 224
225 فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 225
226 فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 226
227 فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان Journal of Clinical Psychology 227
228 فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم GENETICS IN THE 3pd MILLENNUM 228
229 فصلنامه علمي پژوهشي بهبود Behbood, The Scientific Quarterly 229
230 فصلنامه علمي- پژوهشي بيماري هاي پستان Iranian Journal of Breast Diseases 230
231 فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 231
232 فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پزشكي The Iranian Journal of Medical Law 232
233 فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل (رستمينه) Journal of zabol university of medical sciences and health services 233
234 فصلنامه علمي پژوهشي طب انتظامي Journal of Police Medicine 234
235 فصلنامه علمي پژوهشي نوزادان ايران Iranian Journal of Neonatology 235
236 فصلنامه علوم پيراپزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي Journal of Paramedical Sciences 236
237 فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران Iranian Journal of Neurology 237
238 فصلنامه گياهان دارويي Journal of Medicinal Plants 238
239 فصلنامه مديريت پرستاري Quarterly Journal of Nursing Management 239
240 فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد دانشكده پرستاري و مامايي مشهد Quarterly Journal of Evidence Based Care 240
241 فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان Feyz, Kashan University of Medical Sciences & Health Services 241
242 قرآن و طب Quarterly of Quran & Medicine 242
243 قصر باران، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل Journal of Ghasr-e-Baran, Dental School of Babol University 243
244 كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان Koomesh, Journal of Semnan University of Medical Sciences 244
245 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان Strides In Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center of Kerman University of Medical Sciences 245
246 گوارش، مجله انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران Govaresh, Iranian Association of Gastroenterology And Hepatology 246
247 ليزر پزشكي Official Journal of Iranian Center For Medical Laser 247
248 مجله آب و فاضلاب Water & Wastewater Journal 248
249 مجله اپيدميولوژي ايران Iranian Journal of Epidemiology 249
250 مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران Journal of Iranian Society of Anaesthesiology And Intensive Care 250
251 مجله انجمن چشم پزشكي ايران The Journal of The Iranian Society of Ophthalmology 251
252 مجله اورولوژي ايران The Iranian Journal of Urology 252
253 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي Iranian Journal of Medical Education 253
254 مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 254
255 مجله باليني پرستاري و مامايي Journal of Clinical Nursing and Midwifery 255
256 مجله بهداشت ايران Iranian Journal of Public Health 256
257 مجله بهداشت در عرصه، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي Journal of Health In The Field 257
258 مجله بهداشت و اپيدميولوژي و آمار زيستي Journal of Occupational Health and Epidemiology 258
259 مجله بيماري هاي كودكان ايران Iranian Journal of Pediatrics 259
260 مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري Iranian Journal of Infectious Diseases & Tropical Medicine 260
261 مجله پرستاري مراقبت ويژه Iranian Journal of Critical Care Nursing 261
262 مجله پرستاري و مامايي جامع نگر Journal of holistic nursing 262
263 مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز Nursing & Midwifery Journal 263
264 مجله پزشكي اروميه Urmia Medical Journal 264
265 مجله پزشكي خراسان شمالي Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 265
266 مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health Services 266
267 مجله پزشكي كوثر Kowsar Medical Journal 267
268 مجله پزشكي هسته اي ايران Iranian Journal of Nuclear Medicine 268
269 مجله پژوهش پرستاري ايران Iranian Journal of Nursing Research 269
270 مجله پژوهش در آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان Research in Medical Education, Guilan University of Medical Sciences 270
271 مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) Journal of The Shaheed Beheshti University of Medical Sciences And Health Services 271
272 مجله پژوهش دندانپزشكي Dental Research Journal 272
273 مجله پژوهشي حكيم Hakim Research Journal 273
274 مجله پوست و زيبايي Dermatology & Cosmetic 274
275 مجله پيشرفت هاي جديد آموزش پزشكي و حرفه اي گرايي Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 275
276 مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي Journal of Research in Dental Sciences 276
277 مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز Journal of Medical Research of Shiraz University of Medical Sciences 277
278 مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، فصلنامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان (طبيب شرق) Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Journal of Zahedan University of Medical Sciences (Tabib-e-shargh) 278
279 مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت Journal of Qualitative Research in Health Science 279
280 مجله تخصصي پژوهش و سلامت( مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت گناباد) Journal of Research & Health(Social Development & Health Promotion Research Center) 280
281 مجله توانبخشي نوين Journal of Modern Rehabilitation 281
282 مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي( دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان) Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery 282
283 مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران Iranian Journal of Orthopedic Surgery 283
284 مجله جراحي پلاستيك جهان World Journal of Plastic Surgery 284
285 مجله چشم پزشكي بينا Scientific Journal of The Eye Bank of I.r. Iran 285
286 مجله دارويي ايران Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 286
287 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي Journal of School of Public Health And Institute of Public Health Researches 287
288 مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي Journal of Faculty of Nursing & Midwifery of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences And Health Services 288
289 مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد(تغيير نام به مجله مراقبت مبتني بر شواهد) Journal of Mashhad School of Nursing & Midwifery 289
290 مجله دانشكده پزشكي اصفهان Journal of Isfahan Medical School 290
291 مجله دانشكده پزشكي تهران Tehran University Medical Journal 291
292 مجله دانشكده پزشكي تهران (عنوان قديم) The Journal of Tehran Faculty of Medicine 292
293 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences 293
294 مجله دانشكده پزشكي مشهد Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences 294
295 مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان Journal of Isfahan Dental School 295
296 مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي Shahid Beheshti Medical Sciences University Journal of The Dental School 296
297 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد Journal of Mashhad Dental School 297
298 مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم Journal of Jahrom Medical School 298
299 مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) Arak Medical University Journal (Rahavard Danesh) 299
300 مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل Journal of Babol University of Medical Sciences 300
301 مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 301
302 مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد Shahrekord University of Medical Sciences Journal 302
303 مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا Journal of Fasa University of Medical Sciences 303
304 مجله دانشگاه علوم پزشكي قم Journal of Qom University of Medical Sciences 304
305 مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان Journal of Kerman University of Medical Sciences 305
306 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences And Health Services 306
307 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين The Journal of Qazvin University of Medical Sciences & Health Services 307
308 مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي(مديا) قطب علمي آموزش الكترونيكي Magazine of e-Learning Distribution In academy(MEDIA)Center of Excellence for Electronic Learning 308
309 مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان The Journal of Islamic Dental Association of Iran 309
310 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران Journal of Dental Medicine Tehran University of Medical Sciences 310
311 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز Journal of Dentistry of Shiraz University of Medical Sciences 311
312 مجله دندانپزشكي كودكان Iranian Journal of Pediatric Dentistry 312
313 مجله ديابت و ليپيد ايران Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders 313
314 مجله راهبردهاي آموزش Educational Strategies 314
315 مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Andeesheh Va Raftar) 315
316 مجله روزه داري و سلامت Journal of Fasting and Health 316
317 مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology And Infertility 317
318 مجله سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت Islamic Lifestyle Centered on Health 318
319 مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل Journal of Health And Care 319
320 مجله سم شناسي و مسموميت هاي ايران Iranian Journal of Toxicology 320
321 مجله طب نظامي Journal of Military Medicine 321
322 مجله طب و تزكيه Teb va Tazkiyeh 322
323 مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 323
324 مجله علمي پزشكي قانوني Journal of Legal Medicine of Islamic Republic of Iran 324
325 مجله علمي پژوهشي آرشيو رازي Archives of Razi Institute 325
326 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز Scientific Medical Journal of Ahwaz University of Medical Sciences 326
327 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services 327
328 مجله علمي تحقيقات نظام سلامت Health System Research 328
329 مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان (نسيم دانش) Scientific Journal of Hamedan Nursing & Midwifery Faculty (Nasim-Danesh) 329
330 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام Journal of Ilam University of Medical Sciences 330
331 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند Journal of Birjand University of Medical Sciences 331
332 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 332
333 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences 333
334 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services 334
335 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences & Health Services 335
336 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 336
337 مجله علمي غربالگري و طب منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد (علوم پزشكي سابق) Med Sci J Islamic Azad University of Mashhad 337
338 مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه مازندران (شكيبا) Scientific Research Journal of Faculty of Nasibeh Nursing And Midwifery of Mazandaran University (shakiba) 338
339 مجله علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان- دانشكده پيرا پزشكي و بهداشت Medical Laboratory Journal 339
340 مجله علوم پايه پزشكي ايران Iranian Journal of Basic Medical Sciences 340
341 مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران Medical Science Journal of Islamic Azad University,tehran Medical Unite 341
342 مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق) The Razi Journal of Medical Sciences 342
343 مجله علوم پزشكي مدرس Modarres Journal of Medical Sciences 343
344 مجله علوم تشريح ايران Anatomical Sciences Journal 344
345 مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران Nutrition Sciences & Food Technology 345
346 مجله علوم رفتاري Journal of Behavioral Sciences 346
347 مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism 347
348 مجله فيزيك پزشكي ايران Iranian Journal of Medical Physics 348
349 مجله فيزيك و مهندسي پزشكي Journal of Biomedical Physics & Engineering 349
350 مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي Physiology & Pharmacology Journal 350
351 مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران The Iranian Journal of Otorhinolaryngology 351
352 مجله مديريت اطلاعات سلامت Journal of Health Information Management 352
353 مجله مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن آرتروسكلروزيس ايران Arya Atherosclerosis Journal 353
354 مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد The Journal of Medical Education & Development Center 354
355 مجله مطالعات تاريخ پزشكي Journal of Research on History of Medicine 355
356 مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران Iranian Journal of Medical Microbiology 356
357 مجله ميكروبيولوژي، دانشكده پزشكي دانشگاه جندي شاپور اهواز Jundishapur Journal of Microbiology 357
358 مجله نظام سلامت Journal of Health System 358
359 مجلــه‌ي توســعه‌ي آمــوزش در علـوم پزشــكي در زنجان Journal of Medical Education Development 359
360 مديريت ارتقاي سلامت Journal of Health Promotion Management 360
361 مديريت سلامت Journal of Health Administration 361
362 مديريت و انفورماتيك سلامت Journal of Health Management and Informatics 362
363 مراقبت هاي نوين، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند Modern Care 363
364 مراقبت‌هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامائي، مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 364
365 نشريه پژوهشي – تحليلي منديش Mandish Analytic Research Journal 365
366 نشريه جراحي ايران Iranian Journal of Surgery 366
367 نشريه حكيم سيد اسماعيل جرجاني، دو فصلنامه علمي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان Jorjani, Scientific Journal of Student Research Committee of Golestan University of Medical Sciences 367
368 نشريه روان پرستاري Iranian Journal of Psychiatric Nursing 368
369 نشريه طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health 369
370 نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز Alborz University Medical Journal 370
371 يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان YAFT-E 371