مستندات علمی

شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه

دندانپزشكي كودكان و نوجوانان (جلد اول)

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003071.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1378/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 609

فيزيولوژي پزشكي - جلد اول

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003072.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1379/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 567

راهكارهاي درماني حاملگي هاي عارضه دار و پرخطر

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003073.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1379/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 222

اصول مقدماتي روشهاي بافت شناسي و استريولوژي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003074.jpeg
ناشر مستند:
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1379/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 230

راهنماي پزشكان در مورد بندپايان مهم از نظر پزشكي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003075.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 1380/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 456

مهارت هاي باليني مامايي در بلوك زايمان

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003076.jpeg
ناشر مستند: انديشه رفيع
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1396/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 672

مجموعه آموزشي هماتولوژي و بانك خون

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003077.jpeg
ناشر مستند: حيدري و نشر وزين مهر
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1396/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات :

اخلاق، حقوق و قانون در روان پرستاري

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003078.jpeg
ناشر مستند: حيدري
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1396/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 162

مصدوميت قابل پيشگيري است آموزش‌هايي براي خانواده

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003079.jpeg
ناشر مستند: عصر روشن بيني
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1396/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 68

رويكردهاي باليني ناباروري در بيولوژي توليد مثل

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003080.jpeg
ناشر مستند: انتشارات بشري
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1396/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 168

مباني ارولوژي عمومي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003081.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1395/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات :

مفاهيم پرتودرماني با شدت تعديل يافته

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003082.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1395/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 144

ويروس درماني سرطان ها

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003083.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1395/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 274

تشخيص و درمان تومورهاي غده هيپوفيز

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003084.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 300

ABC of Diabetes

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003085.jpeg
ناشر مستند: BMJ Books
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 1380/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 110

Atlas of the Diabetic Foot

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003086.jpeg
ناشر مستند: Wiley
تاریخ انتشار: پنج شنبه، 1381/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 221

Psychology in diabetes care

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003098.jpeg
ناشر مستند: Wiley
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1378/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 286

The Diabetes Market Outlook

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003099.jpeg
ناشر مستند:
تاریخ انتشار: شنبه، 1383/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 156

شناخت، مديريت و پژوهش

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003100.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 312

بيماريهاي قلب و عروق

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003101.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 517