مستندات علمی

شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه

تاريخچه داروسازي در ايران

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0000403.jpeg
ناشر مستند: انتشارات نوربخش(چگيني)
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1391/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 286

فرآورده هاي بيولوژيك واكسن ها

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0000404.jpeg
ناشر مستند: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تاریخ انتشار: پنج شنبه، 1392/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 304

بررسي استراتژيك ورود و توسعه بيوتكنولوژي به صنعت داروسازي

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 43

بررسي زيرساخت هاي سلامت الكترونيك و سلامت همراه در ايران

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 24

منتخب پروژه هاي سلامت الكترونيك در دنيا

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: شرکت دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 4

تجربيات جهاني در حوزه سلامت الكترونيك و سلامت همراه

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 23

تحليل صنعت دارو

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 29

گزارش تحليل صنعت دارو در منطقه خاورميانه و شمال افريقا

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 22

سلامت دارويي، داروهاي طبيعي

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند:
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/07/25
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 165

فصلنامه علمي -تخصصي نبض تشخيص (شماره 1)

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0001179.jpeg
ناشر مستند: انجمن علمي پيشگامان آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشكي كردستان
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1396/03/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 36

فصلنامه ترميم (شماره 1) - اولين نشريه تخصصي پزشكي بازساختي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0001182.jpeg
ناشر مستند: شركت سل تك فارمد
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1395/04/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 90

فصلنامه ترميم (شماره 2) - اولين نشريه تخصصي پزشكي بازساختي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0001183.jpeg
ناشر مستند: شركت سل تك فارمد
تاریخ انتشار: پنج شنبه، 1395/07/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 88

فصلنامه ترميم (شماره 3) - اولين نشريه تخصصي پزشكي بازساختي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0001184.jpeg
ناشر مستند: شركت سل تك فارمد
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1396/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 80

فصلنامه علمي -تخصصي نبض تشخيص (شماره 2)

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0002931.jpeg
ناشر مستند: انجمن علمي پيشگامان آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشكي كردستان
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1396/08/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 36

راهنماي انجام و انتشار پژوهش هاي داروشناسي بومي

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003067.jpeg
ناشر مستند: ايرانيان طب
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1396/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 106

شيمي مهندسي محيط زيست

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003068.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: جمعه، 1376/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 369

اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1378/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 193

تازه هاي طب مادر و جنين

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003069.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1378/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 332

توانبخشي در بيماريهاي ريوي

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1378/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات :

دندانپزشكي كودكان و نوجوانان (جلد دوم)

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003070.jpeg
ناشر مستند: دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ انتشار: یکشنبه، 1378/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 1319