مستندات علمی

شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه

تاريخچه داروسازي در ايران

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0000403.jpeg
ناشر مستند: انتشارات نوربخش(چگيني)
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1391/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 286

فرآورده هاي بيولوژيك واكسن ها

http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0000404.jpeg
ناشر مستند: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تاریخ انتشار: پنج شنبه، 1392/01/01
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 304

بررسي استراتژيك ورود و توسعه بيوتكنولوژي به صنعت داروسازي

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 43

بررسي زيرساخت هاي سلامت الكترونيك و سلامت همراه در ايران

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 24

منتخب پروژه هاي سلامت الكترونيك در دنيا

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 4

تجربيات جهاني در حوزه سلامت الكترونيك و سلامت همراه

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 23

تحليل صنعت دارو

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 29

گزارش تحليل صنعت دارو در منطقه خاورميانه و شمال افريقا

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند: دارويي بركت
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
تعداد صفحات : 22

سلامت دارويي، داروهاي طبيعي

http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif
ناشر مستند:
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/07/25
نوع مستند : كتاب
تعداد صفحات : 165