بررسي زيرساخت هاي سلامت الكترونيك و سلامت همراه در ايران

ناشر : دارويي بركت
شرح : به موازات استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمامي ابعاد حيات بشري، جهان به سرعت در حال تبديل به يك جامعه اطلاعاتي است. امروزه امكان دستيابي به اينترنت و استفاده از منابع اطلاعاتي در تمامي جوامع بشري روندي تصاعدي را طي مي نمايد و جوامع مختلف هر يك با توجه به زيرساخت هاي متعدد ايجاد شده از مزاياي فناوري اطلاعات و ارتباطات، استفاده مي نمايند. ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي، قانوني و تربيت نيروي كار آشنا با فناوري اطلاعات و ارتباطات، نمونه هايي از تلاشهاي انجام شده در اين خصوص است.
برچسب ها :
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 24
http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif