بررسي استراتژيك ورود و توسعه بيوتكنولوژي به صنعت داروسازي

ناشر : دارويي بركت
شرح : بيوتكنولوژي منشا بسياري از تحولات اساسي در صنايع مختلف است. افزايش بي رويه جمعيت و نياز به تامين مواد غذايي آنها از يكسو افزايش آمار ابتلاء به بيماري ها و لزوم تامين سلامت و بهداشت ساكنان كره زمين اهميت بيوتكنولوژي را در زندگي بشر بيش از پيش ساخته است. رويكرد جديد به محيط زيست در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن به عنوان يك جزء از سرمايه ملي كشورها و لزوم حفظ آن با به كارگيري بيوتكنولوژي از مهمترين دغدغه هاي بشر در سده حاضر است. ميزان پيشرفت در بيوتكنولوژي در بسياري از كشورها بعنوان يك شاخص رشد اقتصادي و بعنوان يك سرمايه ملي محسوب مي شود. ميزان توسعه بيوتكنولوژي در كشورهاي مختلف به فاكتورهاي اختصاصي كشورها بستگي داشته و الگوي توسعه آن در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه متفاوت است. مطالعات نشان داده است كه دولتها و سياست گذاريهاي آنها نقش مهمي در توسعه بيوتكنولوژي در كشورها دارند.
برچسب ها :
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 43
http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif