فرآورده هاي بيولوژيك واكسن ها

ناشر : انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
شرح : فرآورده هاي بيولوژيك به محصولاتي از جمله واكسن ها، خون و فرآورده هاي خوني، آلرژن ها، سلول درماني و ژن درماني، مهندسي بافت و پروتئين هاي نوتركيب گفته مي شود كه با استفاده اي فرآيندهاي بيولوژيك تهيه شده و منظور درمان و يا پيشگيري از بيماري ها مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين كتاب علاوه بر تشريح اصول تئوري طراحي، ساخت و كنترل كيفي واكسن ها، سعي شده با ارائه مثالهايي به بيان فرايندهاي عملي توليد و كنترل كيفي آنها نيز توجه شود. در اين رهيافت از آخرين منابع معتبر جهاني و تجارب شخصي مولفين بهره گرفته شده است.
برچسب ها :
تاریخ انتشار: پنج شنبه، 1392/01/01
نوع مستند : كتاب
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 304
قیمت : 180,000 ريال
http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0000404.jpeg
براي دريافت نسخه چاپي مستند، هماهنگي هاي لازم با شماره تلفن 88480167-021 را به عمل آوريد.