تاريخچه داروسازي در ايران

ناشر : انتشارات نوربخش(چگيني)
شرح : روايت تاريخ و مروري بر موفقيت ها و كاميابي ها، سه پيام مهم دارد: اول: سير درتاريخ و غور و تعمق در آن، درس هاي آموزنده اي دارد كه به هزينه گذشتگان تبيين شده است. دوم: تفكر در اين كه چگونه و با چه امكانات و محدوديت هايي موفقيت هاي بزرگي كسب شده بود كه سرآمد بودند و ماندگار. سوم: با تحليل گذشتگان، آيا مي توان به آينده انديشيد و آن را ساخت يا آينده سازوكارهاي خاص خود را دارد؟ تفكر در سه پيام فوق، مي تواند يكي از چراغ هاي راه آينده باشد، چرا كه ريشه يابي موفقيت ها از يك سو ،مي تواند عوامل و مولفه هاي اصلي را رهنمود باشد.از سوي ديگر مي توان با تحليل منطقي شرايط حال و آينده، ساير عوامل را شناسايي كرده و زيرساختهاي لازم براي موفقيت را فراهم ساخت.
برچسب ها :
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1391/01/01
نوع مستند : كتاب
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 286
قیمت : 495,000 ريال
http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0000403.jpeg
براي دريافت نسخه چاپي مستند، هماهنگي هاي لازم با شماره تلفن 88480167-021 را به عمل آوريد.