شيمي مهندسي محيط زيست

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي تهران
شرح : فصل 1- مقدمه
فصل 2- مفاهيمي اساسي از شيمي عمومي
فصل3-مفاهيمي اساسي از شيمي فيزيك
فصل4- مفاهيمي اساي از شيمي آلي
فصل5- مفاهيمي اساسي از شيمي تعادلي
فصل6- مفاهيمي اساسي از شيمي كلوييد
فصل 7- مفاهيمي اساسي از بيوشيمي
فصل8- مفاهيمي اساسي از شيمي هسته اي
برچسب ها :
تاریخ انتشار: جمعه، 1376/01/01
نوع مستند : كتاب
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 369
http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003068.jpeg