راهنماي انجام و انتشار پژوهش هاي داروشناسي بومي

ناشر : ايرانيان طب
شرح : فصل اول ساختار نگارش مقالات داروشناسي بومي
فصل دوم بازخواني يك مقاله داروشناسي بومي
فصل سوم اخلاق در پژوهش هاي داروشناسي بومي
فصل چهارم انجمن و موسسات علمي در حوزه داروشناسي بومي
فصل پنجم مجلات علمي اختصاصي در حوزه داروشناسي بومي
برچسب ها :
تاریخ انتشار: سه شنبه، 1396/01/01
نوع مستند : كتاب
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 106
http://www.barakatkns.com/content/images/thumbs/0003067.jpeg