گزارش تحليل صنعت دارو در منطقه خاورميانه و شمال افريقا

ناشر : دارويي بركت
شرح : در اين گزارش به بررسي و تحليل بازار كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال افريقا (منا) پرداخته مي شود. به عبارت ديگر، ميزان فروش دارويي در اين كشورهاي عضو، تأمين و توليا دارو در اين منطقه و صنعت دارو در كشورهاي عربي در بازه زماني 2000 تا 2020 مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد.
برچسب ها :
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 22
http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif