تحليل صنعت دارو

ناشر : دارويي بركت
شرح : صنعت داروسازي يكي از كليدي ترين صنايع جهان مطرح است و بر سلامت انسان و امنيت جامعه نقش به سزايي ايفا مي كند و همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياست گذاران بوده، لذا در اين گزارش به تحليل اين صنعت، پيش بيني هاي صورت گرفته، فروش و رشد آن و بازارهاي نو ظهور پرداخته شده تابا توجه به تحليل انجام شده در رابطه با موقعيت صنعت دارو در سال هاي اينده، به چشم انداز مناسبي دست پيدا شود.
برچسب ها :
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 29
http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif