تجربيات جهاني در حوزه سلامت الكترونيك و سلامت همراه

ناشر : دارويي بركت
شرح : سلامت الكترونيك يك زمينه نوظهور از برخورد انفورماتيك، پزشكى، بهداشت عمومى و تجارت است كه از طريق شبكه جهانى وب و تكنولوژى هاى مرتبط با آن ارتقا و تكامل مىيابد. سلامت الكترونيك را نه تنها به عنوان يك توسعه فنى بلكه به عنوان حالتى روحى، طرز تفكر و يك حركت عمومى جهانى مى توان توصيف كرد. براى توصيف واژه سلامت الكترونيك بايد از فناورى اطلاعات و ارتباطات در بخش سلامت بهره برد. اطلاعات ديجيتالى در بخش سلامت و بهداشت براى مقاصد بالينى و آموزشى و مديريتى از طريق الكترونيكى، انتقال ذخيره و بازيابى مى شود.
برچسب ها :
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 23
http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif