منتخب پروژه هاي سلامت الكترونيك در دنيا

ناشر : شرکت دارويي بركت
شرح : سلامت الكترونيك پديده كلاني است كه جهت پياده سازي مناسب آن بايد به پروژه هاي كوچكتري تقسيم بندي شود. با جستجوي ساده اي در فضاي مجازي به سادگي دريافت مي شود كه تعداد اين پروژه ها در دنيا بسيار زياد است و بديهي است كه تمامي اين پروژه ها با موفقيت همراه نبوده است. در اين گزارش با توجه به مطالعات گسترده اي كه بر پروژه هاي تبيين شده در دنيا از سال 1999 تاكنون صورت گرفت، تعداد 49 پروژه به صورت منتخب ارائه شده است. معيار انتخاب پروژه هاي ذيل، انطباق ساختار آنان با شرايط و زيرساخت هاي كشور، بازه زماني اجرا و پتانسيل سودآوري مي باشد.
برچسب ها :
تاریخ انتشار: شنبه، 1394/01/01
نوع مستند : سي دي
شماره استاندارد بين المللي :
تعداد صفحات : 4
http://www.barakatkns.com/content/images/default-image.gif