رزومه پژوهشگران - اطلاعات عمومي

اطلاعات شخصی
رضا ملك زاده
Reza Malekzadeh
MD
استاد
دانشگاه علوم پزشكي تهران - مركز تحقيقات گوارش
اطلاعات پژوهشي
803
0 0 0