رزومه پژوهشگران - اطلاعات عمومي

اطلاعات شخصی
عباس مقيم بيگي
Abbas Moghimbeigi
moghimbeigi@umsha.ac.ir
اطلاعات پژوهشي
120
0 0 0