رزومه پژوهشگران - اطلاعات عمومي

اطلاعات شخصی
فريدون عزيزي
Fereidoun Azizi
azizi@endocrine.ac.ir
MD
استاد
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - مركز تحقيقات غدد و متابوليسم
اطلاعات پژوهشي
1025
0 0 1