برآورد ميزان شيوع افسردگي و عوامل فردي مرتبط با آن در سالمندان كرد مقيم منزل در سال ۱۳۸۹

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 7 - شماره 24

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: سالمندي بنا به آمار بدون شك يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي آينده جوامع خواهد بود. در اين گروه سني نيز مشكلات روانشناختي و به خصوص افسردگي از شايع‌ترين مشكلات مي‌باشند. از ديگر سو با توجه به ميزان شيوع متفاوت افسردگي در جوامع گوناگون به نظر مي‌رسد كه اين بيماري مي‌تواند در فرهنگ‌ها و قوميت‌هاي مختلف، داراي شيوعي متفاوت باشد. در اين مطالعه ميزان شيوع افسردگي و برخي عوامل فردي مرتبط با آن در سالمندان كرد بالاي ۶۰ سال در سال ۱۳۸۹ مورد بررسي قرار گرفته است. روش‌بررسي: مطالعه اخير يك مطالعه توصيفي مقطعي بوده كه بر روي ۳۰۲ سالمند كرد بدون اختلال شناخت و مقيم جامعه پس از اخذ رضايت شركت در تحقيق انجام شده است. در اين پژوهش نمونه‌ها به‌صورت طبقه‌اي، تصادفي خوشه‌اي انتخاب شده و از يك پرسشنامه حاوي اطلاعات فردي و مقياس افسردگي در سالمندان (GDS) نمونه ۱۵ سؤالي براي جمع آوري داده‌ها استفاده شده كه به‌صورت مصاحبه با سالمند تكميل شده است. اطلاعات حاصل توسط نرم افزار SPSS16 و با استفاده از روش‌هاي آماري تي تست، آناليز واريانس و كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته‌ها: بر اساس يافته‌هاي تحقيق ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۷۰٫۶۹ سال (مردان ۷۲٫۹۸ سال و زنان ۶۸٫۲۶ سال) بوده و ميانگين نمره افسردگي در سالمندان كرد ۵٫۹۴ با انحراف معيار ۳٫۴۰۵ بوده است. و همچنين ميزان شيوع افسردگي خفيف ۳۸٫۷ درصد، افسردگي متوسط ۱۶٫۳ درصد و افسردگي شديد ۷ درصد بوده است. در اين تحقيق بين ميانگين نمره افسردگي و جنس (۰٫۰۳۲=P)، سن (۰٫۰۲۳=P)، سطح تحصيلات (۰٫۰۰۱>P) و همراه زندگي (۰٫۰۰۶=P) ارتباط آماري معنادار مشاهده گرديد و بين نمره افسردگي و، محل سكونت در شهر و روستا، وضعيت تأهل و تعداد فرزندان ارتباط آماري معنادار وجود نداشت. بحث: نتايج حاصل از مطالعه فوق بيانگر اين مطلب است كه افسردگي و به خصوص افسردگي خفيف از شيوع بالايي در ميان سالمندان كرد برخوردار است لذا به نظر مي‌رسد برنامه‌ريزي براي يافتن عوامل مرتبط با آن و انجام اقدامات مداخله‌اي مي‌تواند در پيشگيري از پيشرفت آن به سمت اختلال افسردگي اساسي مؤثر باشد. مقايسه وضعيت سالمندان كرد با ساير قوميت‌ها پيشنهاد مي‌گردد.

Prevalence of Depression in Elderly Kurdish Community Residing in Boukan, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Psychological disorder, mostly depression, is one of the most frequent problems among elderly people. Prevalence of depression could be varied in different culture and ethnicity. Main goal of this study was to measure the prevalence of depression along with some other related factors in Kurdish elderly people over 60 in Boukan, Iran. Methods & Materials: This study was a descriptive, cross-sectional design. Three-hundred community- dwelling Kurdish people over 60 without cognitive impairment were selected by cluster technique, randomly. A questionnaire containing demographic information and standardized questionnaires of depression in the elderly (GDS15) were used which completed by interview. Data were interpreted with analysis of variance, t-test and chi2 in SPSS 16. Results: According to research the mean age was70.69 years (72.98 years for men and 68.26 years for women). The mean depression score was 5.94±3.405 and the prevalence of depression was 38.7% for mild depression, 16.3% for moderate depression, 7% severe depression and 38% were asymptomatic. In this study significant relationship was observed between depression score and gender (P=0.032), age (P=0.023), education (P=0.000), living set up (P =0.006), employment (P=0.000). There was no significant relationship between depression score and, rural or urban region, marital status and number of children. Conclusion: According to the research, prevalence of depression especially mild depression among Kurdish elderly, found to be high. It is necessary to identify such patients and provide a proper planning for discovering related factors and implement feasible therapeutic plans for such mild depression. Comparing investigation of aforementioned Kurdish elderly, with other elderly in different ethnic backgrounds in Iran is highly suggested.