سطح استقلال در فعاليت هاي روزمره جانبازان نابيناي سالمند

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 7 - شماره 24

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف:بررسي سطح استقلال جانبازان نابيناي سالمند در اجراي فعاليت هاي روزمره، به منظورشناخت بهترجانبازان نابينا و هدايت برنامه ريزان جهت افزايش استقلال جانبازان نابينا در فعاليت هاي روزمره و بهبود كيفيت زندگي.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعي ـ تحليلي بود كه بر روي 312 نفر از جانبازان نابيناي بالاتر از 40 سال كشور در يك اردو در شهرستان مشهد صورت گرفت. به منظور درك بهتر از تغييرات زمان، همه ي آزمون ها در سه گروه سني 49-40، 59-50 و بالاي 60سال انجام و مقايسه شدند. براي ارزيابي فعاليت روزمره ADL از انديكس بارتل و براي IADL از ابزار Lawton-Bordy بهره گرفته شد. داده ها با انجام آزمون هاي ANOVA، پيرسون و جداول متقاطع تحليل شدند.
يافته ها: جانبازان نابيناي بالاي 40سال مورد مطالعه، ميانگين سني 47.3 سال داشتند كه 99% آن ها را مردان تشكيل مي دادند. همه ي افراد مورد مطالعه متاهل بودند و 82% آن ها فاقد شغل بودند. اغلب اين افراد را گروه با تحصيلات دانشگاهي تشكيل مي دادند. همه ي افراد مورد مطالعه، در حداقل يك فعاليت دچار وابستگي بودند. رابطه ي بين تحصيلات و برخي از فعاليت هاي روزمره مانند غذاخوردن، حركت در سطوح غيرهم سطح از نظر آماري Significant بود. جانبازان نابيناي بالاي 60سال در استفاده از تلفن، مديريت دارو، مديريت مالي، حركت در سطوح غيرهم سطح و استفاده از پله وابستگي قابل ملاحظه اي در مقايسه با گروه هاي زير 50 سال داشتند.
نتيجه گيري: كاسته شدن از سطح استقلال فردي در فعاليت هاي روزمره عموماً با افزايش سن در همه ي آحاد جامعه رخ مي دهد ولي سن بروز وابستگي ها اهميت دارد كه به نظر مي رسد در افراد نابينا زودتر از زمان مورد انتظار رخ مي دهد. لذا ممكن است، برخي از فعاليت ها با آموزش و انجام شيوه هاي توانبخشي به تاخير افتاده و موجب استقلال بيش تر آنان گردد، به ويژه كه فعاليت هايي مانند استفاده از تلفن، تحرك و جابجايي در ايجاد ارتباطات اجتماعي كمك مي كنند. مطالعات بيش تر براي شناسايي و تاثير اين روش ها بر روي عملكرد و استقلال سالمندان توصيه مي شود.

Independency level in elderly blind war survivors: a cross sectional study (Text in Persian)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objectives: This study is aimed to investigate the independency status of the male elderly blind war survivors.
Methods and Materials: The study was a cross sectional study on 312 male elderly blind war survivors over 40-year in Mashad city (Iran). The analysis compared among 3 age groups; 40-49, 50-59 and over 60 years old . Barthel index and Lawton-Bordy were used to assess activities of daily living (ADL). Data analysis conducted in SPSS_16 using ANOVA, cross tables and Pearson tests.
Results: Participants were 312 people with mean age of 47.3(6.71) who 99% were male, all married while 82% unemployed. None of the participants were independent in all daily activities (IADL). There was a significant association between level of education and independency in some activities of daily living. Independency in telephone use, drug management, financial management, transfers on leveled surfaces and stepping in, over 60-year old group were significantly less than the other age groups.
Coclusions: As the male blind war survivors got older,their independencies in activities of daily living obviously decreased. The result of this study suggested that such changes may occur earlier among blind people. More researches in regars to different action plans for aforementioned elderly are required to postpone these changes in order to improve their qualities of life.