تأثير بازانديشي بر صلاحيت‌هاي باليني دانشجويان پرستاري

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 12 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

افزايش و بهبود صلاحيتهاي باليني دانشجويان در شرايط رشد فزاينده دانش بشر، اهميت توجه به پرورش مهارت‌هاي باليني دانشجويان را روشن نموده است در اين راستا استفاده از راهبرد بازانديشي به عنوان يك راهكار توصيه شده است. چهل و دو نفر از دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهرستان شيراز داوطلبانه در اين پژوهش شركت نمودند .اين افراد پس از شركت در يك جلسه توجيهي در آزمون مهارت هاي باليني شركت نمودند؛ سپس به صورت تصادفي به دو گروه (21) نفري آزمون و كنترل تقسيم شدند. گروه كنترل در برنامه‌هاي معمول باليني تنظيم شده و گروه آزمون، علاوه بر شركت در برنامه‌هاي معمول باليني در برنامه مداخله اين پژوهش نيز شركت نموده، پس از آن به مدت دوازده هفته به بازانديشي پرداختند. در پايان دو گروه مجدداً در آزمون مهارت‌هاي باليني شركت كردند. نتايج به دست آمده از اين آزمون مبناي تحليل آماري بوده و براي تحليل داده‌ها از آزمون تي استفاده شد. نتايج پژوهش مؤيد تأثير بازانديشي بر صلاحيتهاي باليني بود. يافته‌ها تفاوت دانشجويان دو گروه را از نظر كسب مهارت‌هاي باليني مورد تأييد قرار داد. با توجه به اينكه آزمون مهارت‌هاي باليني يك آزمون اختصاصي براي اندازه‌گيري مهارت‌هاي باليني است تغيير به دست آمده در نتيجه يك روش آموزشي يافته ارزشمند است كه لزوم استفاده از راهبرد بازانديشي را در برنامه‌هاي آموزشي تصريح مي‌نمايد

Effective reflection on clinical competency of nursing students
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective (s): With the ever-growing increase of knowledge in today’s global society, teachers now feel it is necessary to train students to become reflective thinkers. This issue is particularly important for nursing students who are responsible for taking care of patients.
Method: Forty-two nursing students voluntarily participated in this study. After explaining the aims of the study to the participants, they took part in the clinical skills test. They were divided into two equal case and control groups. The control group took part in routine clinical programs and the cases participated in routine clinical programs plus an interventional program. They were asked to reflect on their clinical experiences for the last 12 weeks of their clinical course and take part in the clinical skills test again. Baseline and post-test data were compared among two groups.
Results: The results confirmed the role of reflection on clinical competency, and the two groups were different with respect to learning clinical skills.
Conclusion: The findings suggest that clinical skills test should be implemented in the nursing curriculum in Iran as one of the necessary criteria for competency.