آيا تابش پروفيلاكتيك ليزر PDL 585 nm در بهبود پيش اسكارهاي (prescars ) ماموپلاستي موثر است؟

ليزر پزشكي

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: در طي دو دهه اخير از تابش نور ليزر Pulsed – dye laser (PDL) در درمان اسكارهاي هيپرتروفيك و كلوئيد استفاده شده كه با درجات مختلفي از موفقيت همراه بوده است. بعضي از مطالعات، بر درمان زودرس اسكار به وسيله PDL جهت دستيابي به نتيجه بهتر تأكيد دارند، لذا محققين از PDL جهت پيشگيري از ايجاد اسكار هيپرتروفيك و كلوئيد در محل انسيزيون­هاي جراحي در مراحل اوليه ترميم زخم استفاده كرده­اند. اين كارآزمايي باليني تصادفي شده با گروه كنترل، به منظور بررسي اثر استفاده پروفيلاكتيك (سه هفته بعد از عمل جراحي) از PDL 585 nm در كاهش شدت اسكارهاي جراحي در انسيزيون­هاي reduction ماموپلاستي دو طرفه در مراجعه­كنندگان به مركز تحقيقات ليزر پزشكي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران طرح ريزي و اجرا شد.
روش بررسي: در اين طرح 6 بيمار كه تحت reduction ماموپلاستي دو طرفه قرار گرفته بودند، مطالعه را به پايان رساندند. در هر بيمار 3 سانتي متر از انتهاي مديال و 3 سانتي متر از انتهاي لترال خط انسيزيون به صورت تصادفي به عنوان كنترل انتخاب و قرينه آن در طرف مقابل، تحت تابش با PDL 585nm قرار مي­گرفت ( در مجموع 24 ناحيه اسكار، شامل 12 منطقه كنترل و 12 منطقه ليزر). تابش ليزر به فواصل 1 ماه، در 2 نوبت ديگر با همين پارامترها تكرار ­شد. ارزيابي اسكارهاي بيماران قبل از انجام پروسه و نيز طي زمان­هاي پيگيري يعني انتهاي ماه اول و دوم (قبل از انجام ليزر) و 2 ماه بعد از آخرين جلسه تابش ليزر، توسط پزشك مستقل با استفاده از VSS (Vancouver Scar Scale) صورت گرفت.
يافته­ها: دو ماه بعد از سومين جلسه تابش، ضايعات گروه ليزر، بهبودي قابل توجهي را از نظر واسكولاريتي، انعطاف پذيري و ارتفاع نشان مي­دادند (p value< 0.001) . در حالي كه در گروه كنترل، ميزان بهبود واسكولاريتي (p value=0.14) ،انعطاف پذيري (p value=0.13) معني دار نبود و ارتفاع اسكارها تغييري را نشان نمي داد.
نتيجه­گيري: نتايج اين كارآزمايي باليني تصادفي شده نشان مي­دهد كه استفاده پروفيلاكتيك از سه جلسه تابش ليزر PDL 585 nm با دوز پايين، مي­تواند به عنوان روشي مناسب و در عين حال ايمن در بهبود واسكولاريتي، انعطاف پذيري و كاهش ارتفاع اسكار ناشي از خط برش reduction ماموپلاستي (با انسيزيون inverted-T )محسوب گردد.

قیمت : 20,000 ريال