اثرات يك جلسه تابش ليزر دي اكسيد كربن غير تخريبي(Non-ablative CO2 Therapy, NACLT)در كاهش درد آفتهاي دهاني ماژور (يك مطالعه مقدماتي)

ليزر پزشكي

دوره 6 - شماره 4

قیمت : 20,000 ريال