كاهش درد آفت هاي دهاني مينور با استفاده از يك جلسه تابش غير تخريبي ليزر دي اكسيد كربن(Non-ablative CO2 Laser Therapy, NACLT )

ليزر پزشكي

دوره 6 - شماره 1

قیمت : 20,000 ريال